Share
Home / Administratie / Angajări la Institutul de Medicină Legală Târgu-Mureş

Angajări la Institutul de Medicină Legală Târgu-Mureş

Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui număr de două posturi vacante din cadrul Institutului de Medicină Legală Târgu-Mureş, după cum urmează:

1(unu) post asistent medical generalist în cadrul Laboratorului de Prosectură ML (sala de autopsie)

1(unu) post brancardier în cadrul Laboratorului de Prosectură ML(sala de autopsie)

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

  1. A) Condiţii generale
  2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  9. B) Condiții specifice:

asistent medical generalist: – absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat şi absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară;

cu sau fără vechime în specialitatea studiilor.

certificate de membru şi adeverință pentru participarea la concurs eliberată de OAMGMAMR

brancardier : –  absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

permis de conducere pentru autovehiculele din categoriile B şi C;

vechimea în funcţia de şofer (conducător auto) profesionist de minimum 5 ani

2.Dosarul de concurs:

1.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

cerere de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de unitatea sanitară;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae;

certificate de membru şi adeverință pentru participarea la concurs eliberată de OAMGMAMR- pentru postul de asistent medical;

dosar plic.

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
3.Tipul probelor de concurs:

probă scrisă și interviu

Bibliografia, respective tematica de concurs pentru postul de asistent medical generalist:

1) Tehnica necropsiei anatomopatologice – prof.dr.Jung Janos materialul este afişat pe site-ul www.imlmures.ro

2) Legea nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*) – republicată

3) Hotărârea Guvernului nr. 451/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

4) Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

– Anexa nr. 1: Capitolul I – definiţii, Capitolul II – curăţarea, Capitolul III – dezinfecţia,

– Anexa nr. 3:procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc,

– Anexa nr. 4: metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat)

5) Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

– Anexa nr. 3 – Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice – Capitolul 0

– Anexa nr. 4 – Precauţiunile Standard – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

6) Ordinul 1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

7) Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 – privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată;

– Capitolul I: Dispoziţii generale,

– Capitolul III – Atribuţiile instituţiilor sanitare care desfăşoară activitate de medicină legală -Art. 15.

8) Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 – pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală:

– Capitolul III: Activitatea instituţiilor sanitare de medicină legală şi a altor structuri cu atribuţii în domeniul medicinei legale -Subcapitolul C: Institutele de medicină legală

9) Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

10) Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă (CAPITOLUL IV: Obligaţiile lucrătorilor)

11)Fişa postului pentru asistent medical generalist: www.imlmures.ro

5.Bibliografia, respective tematica de concurs pentru postul de brancardier:

1) Legea nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*) – republicată

2) Hotărârea Guvernului nr. 451/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

3) Ordinul 1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

4) Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

5) Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă (CAPITOLUL IV: Obligaţiile lucrătorilor)

6) Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare                – Anexa nr.1:Capitolul I – definiţii, Capitolul II –  curăţarea, Capitolul III – dezinfecţia,

– Anexa nr.3:procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc,

– Anexa nr.4: metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat)

7) Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

– Anexa nr.3 – Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice – Capitolul 0

– Anexa nr.4 – Precauţiunile Standard – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

8) Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 – privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată;

– Capitolul I: Dispoziţii generale,

– Capitolul III – Atribuţiile instituţiilor sanitare care desfăşoară activitate de medicină legală -Art. 15.

9) Fişa postului pentru brancardier: www.imlmures.ro

Calendarul de desfăşurare al concursului

13.06.2017 – 26.06.2017 – Depunerea dosarelor

27.06.2017 – Selecţia dosarelor

27.06.2017 până la ora 1500 – Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

28.06.2017 până la ora 1000 – Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

28.06.2017 până la ora 1500 – Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

04.07.2017 ora 0900 – Proba scrisă

04.07.2017  ora 1500 – Afişare rezultate proba scrisă

05.07.2017 ora 1000 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

05.07.2017 ora 1500 – Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

06.07.2017 ora 0900  – Interviul

06.07.2017 ora 1500 – Afişare rezultate interviu

07.07.2017 până la ora 1000 – Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

07.07.2017 până la ora 1500 – Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

10.07. 2017 până la ora 1500 – Afişare rezultat final al concursului

Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul instituţiei organizatoare din Târgu-Mureş, strada Gh.Marinescu, nr.38, cam.118, în perioada 13.06.2017-26.06.2017, zilnic (de luni până vineri), între orele 0800-1400

Informaţii suplimentare: Biroul RUNOS(cam.118), sau tel:0265/218521 – persoana de contact Dreghici Aurora, avizier, sau site-ul: www.imlmures.ro

Director,

Dr. Hădăreanu Viorel

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Pârtie de schi la Stânceni, în Strategia de dezvoltare a comunei

Situată într-un cadru natural deosebit de pitoresc asigurat de Valea Mureşului Superior, la aproximativ 58 …

Share
Share