Selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie al Aeroportului „Transilvania” Consiliul Judetean Mures
 • Publicitate
 • 0 comentarii
 • 639 Vizualizări

Selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie al Aeroportului „Transilvania”

aeroportÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Mureș anunţă organizarea selecției prealabile pentru membrii Consiliul de Administrație ai Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș a căror competenţă de numire este reglementată în sarcina autorităţii publice tutelare, după cum urmează:

 1. 1 (un) post administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie, reprezentant al autorităţii tutelare;
 2. 1 (un) post administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie;
 3. 1 (un) post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor statutar;
 4. 1 (un) post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit.
 1. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:

I.1 Condiţii generale:

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 5. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 6. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 7. să nu fie persoană incapabilă, potrivit legii, ori care a fost condamnată pentru:
  1. gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
  2. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. infracţiunea de bancrută simplă, infracţiunea de bancrută frauduloasă, infracţiunea de gestiune frauduloasă, infracţiunea de delapidare.
 8. să nu aibă înscrise în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, aşa cum sunt prevăzute de art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal;
 9. să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

I.2. Condiţii specifice:

 1. Pentru postul de administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie, reprezentant al autorităţii tutelare:
 • să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor /programelor de studii universitare la momentul absolvirii):
 1. ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:
 • inginerie civilă;
 • inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
 • ingineria transporturilor;
 • ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 • inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.
 1. ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă:
 • ştiinţe juridice;
 • ştiinţe economice.
 • Să aibă experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” (cod CAEN 5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene) si/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
 • Să aibă cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” – verificate prin test prealabil şi eliminatoriu de un expert extern care deţine competenţe specifice, ale cărui servicii vor fi cooptate cu respectarea dispoziţiilor legale.
 1. Pentru postul de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie:
 • să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor /programelor de studii universitare la momentul absolvirii):
 1. ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:
 • inginerie civilă;
 • inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
 • ingineria transporturilor;
 • ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 • inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.
 1. ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă:
 • ştiinţe juridice;
 • ştiinţe economice.
 • să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN 5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit în perioada de administrare/management;
 • să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
 • Să aibă cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” – verificate prin test prealabil şi eliminatoriu de un expert extern care deţine competenţe specifice, ale cărui servicii vor fi cooptate cu respectarea dispoziţiilor legale.
 1. Pentru postul de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor statutar:
 • să fie persoană fizică autorizată să efectueze audit statutar de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN 5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit în perioada de administrare/management;
 • să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
 1. Pentru un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit:
 • să fie absolvenţi de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor /programelor de studii universitare la momentul absolvirii):
 1. ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:
 • inginerie civilă;
 • inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
 • ingineria transporturilor;
 • ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 • inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.
 1. inginerie şi management – ramura de ştiinţă Inginerie şi management în industria turismului;
 2. geografie – ramura de ştiinţă geografia turismului;
 3. administrarea afacerilor – ramura de ştiinţă economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii;
 4. ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă – ştiinţe economice.
 • să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN 5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit în perioada de administrare/management;
 • să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.”
 1. CRITERII DE EVALUARE:

Pentru etapa I. – verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la procedura de selecţie – se stabilesc următoarele criterii de selecţie:

 1. conformitatea conţinutului dosarului de candidatură cu cerinţele stabilite prin procedura de selecţie;
 2. îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor generale şi specifice stabilite prin procedura de selecţie.
 3. nivelul „avansat” al cunoştinţelor de limba engleză reprezintă criteriul eliminatoriu pentru posturile de administrator executiv preşedinte/vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al Consiliului de administraţie (cunoştinţele de limba engleză se vor verifica prin test prealabil şi eliminatoriu), cuantificabil prin calificativul admis/respins, după caz;

Pentru etapa II (proba scrisă) – nivelul cunoştinţelor teoretice din bibliografia recomandată – constituie criteriu de selecţie pentru toate posturile ce fac obiectul procedurii de selecţie prealabilă.

Pentru etapa a III –a, (interviul) se stabilesc următoarele criterii de selecţie:

 1. Planificare şi organizare;
 2. Orientare spre rezultate;
 3. Orientare strategică;
 4. Capacitate de rezolvare a problemelor;
 5. Relaţionare (verticală şi orizontală);
 6. Comunicare şi prezentare;
 7. Capacitatea de schimbare şi inovare;
 8. Capacitatea de a conduce echipe.

Pentru fiecare probă din etapele de la pct.II şi pct.III se stabileşte un punctaj maxim de 100 de puncte. Rezultatul final obţinut de fiecare candidat reprezintă suma punctajelor obţinute la cele două probe. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat „admis” la fiecare dintre cele două probe este de 70 de puncte.

În baza rezultatelor finale se întocmeste, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor. La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la proba scrisă – cunoştinţe teoretice din bibliografie iar, dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de selecţie prealabilă va decide asupra candidatului câştigător.

În efectuarea serviciilor de recrutare comisia de selecţie prealabilă va putea aplica instrumentele proprii specifice în derularea procesului de selecţie prealabilă, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Selecţia se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania”.

 • DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
 1. CV în format Europass;
 2. Cazier judiciar, în original;
 3. Cazier fiscal, în original;
 4. Copii legalizate după actele de studii;
 5. Copie a actului de identitate;
 6. Copie Carnet de Muncă/adeverinţă sau alte documente doveditoare ale experienţei solicitate;
 7. Dovada numirii în calitate de administrator/manager, după caz;
 8. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP competentă) referitoare la exercițiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat;
 9. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice, va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 10. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 11. Declaraţia pe propria răspundere că nu este persoană incapabilă, ori care a fost condamnată pentru:
 12. gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
 13. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 14. infracţiunea de bancrută simplă, infracţiunea de bancrută frauduloasă, infracţiunea de gestiune frauduloasă, infracţiunea de delapidare.
 15. Declaraţia pe propria răspundere din care reiese că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea calităţii de membru în consiliul de administraţie al regiei;
 16. Declaraţia pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome şi societăţi comerciale.
 1. DURATA POSTULUI:

Durata mandatului  de administrator este de: 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2016.

 1. INFORMAŢII LEGATE DE POST:

Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome având următoarele atribuţii de bază:

 1. aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare al Aeroportului;
 2. verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
 3. elaborează şi prezintă Consiliului Judeţean Mureş raportul semestrial şi anual privitor la activitatea Aeroportului;
 4. aprobă potrivit competenţelor stabilite de lege, investiţiile ce urmează a fi realizate de Aeroport cu respectarea normelor legale în vigoare;
 5. propune spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Mureş bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale al Aeroportului;
 6. aprobă înstrăinarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietatea Aeroportului, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
 7. răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
 8. elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară;
 9. elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Mureş, organigrama şi statul de funcţii, corespunzător necesităţilor activităţii Aeroportului;
 10. analizează bilanţul contabil anual şi îl supune aprobării şi publicării, potrivit prevederilor legale;
 11. aprobă măsurile privind respectarea dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei mediului înconjurător;
 12. aprobă regulamentul de acordare al echipamentului de protecţia muncii şi echipamentului de lucru, în condiţiile legii;
 13. aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
 14. aprobă şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe;
 15. elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Mureş orice modificare a regulamentului de organizare şi funcţionare, ori de câte ori consideră necesar şi în funcţie de modificările legislative intervenite.
 1. CANDIDATURILE:

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până cel târziu la data de 14 iunie 2016, ora limită de depunere 15,00, la registratura Consiliului Judeţean Mureș, Piaţa Victoriei nr.1, cod poştal 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor putea aplica doar pentru un singur post şi vor primi un  număr de înregistrare cu data certă şi ora depunerii.

Plicul va avea menţionat “Candidatură pentru postul de_______________________, membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Etapele I – III din procedura de selecţie, se vor desfăşura, în intervalul 15.06.2016 – 23.06.2016. Susţinerea probelor va avea loc în Sala Mică de Şedinţe a Consiliului Judeţean Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş.

Candidaţii vor fi informaţi cu privire la programul de desfăşurare a probelor, rezultatul fiecărei etape a procedurii de selecţie precum şi data si ora la care sunt programaţi pentru susţinerea probelor pin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro la secţiunea „Anunţuri”.

Alte informaţii utile legate de posturi pot fi accesate pe site-ul autorităţii –www.cjmures.ro la secţiunea „Anunţuri” precum şi pe site-ul Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş – www.targumuresairport.ro la secţiunile „Locuri de muncă” şi „Ştiri” – comunicat de presă, sau la numărul de telefon 0265/263211 – interior 1233, persoană de contact d-na Popa Elena – şef Serviciu Resurse Umane.

 

 

 

 

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 


 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE