Home / Slider / Află totul despre cum votăm în 5 iunie

Află totul despre cum votăm în 5 iunie

 

Președinții secțiilor de votare din Mureș au fost chemați la instruire.

Prevederile legale privind organizarea alegerilor locale din 5 iunie 2016 le-au fost prezentate, luni, 30 mai, președinților circumscripțiilor electorale și a secțiilor de votare. La ședințele, desfășurate în Sala Mare a Prefecturii și Teatrul Național din Tîrgu Mureș, au participat Hațegan Smaranda, șef serviciu financiar, contabil, resurse umane și administrative, Instituția Prefectului Mureș, dr. Lucian Goga, prefectul și Nagy Zsigmond subprefectul judeţului Mureş, colonel Dorel Damian, șeful Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) Mureş, judecător Ioan Eugen Maier, șef Biroul Electoral Județean (BEJ), expertul parlamentar Attila Szocs, Autoritatea Electorală Permanentă și Ioan Matei, director executiv la Direcția județeană de statistică Mureș. Cei prezenți au subliniat necesitatea organizării impecabile a alegerilor, nevoia de disciplină, seriozitate și cunoașterea legilor, în condițiile în care orice ezitare va fi taxată.

Câți candidați avem și câți alegători

La nivelul judeţului Mureş, s-au înscris în cursa electorală 317 candidaţi la funcţia de primar, 364 de candidaţi la funcţia de consilier judeţean şi 6.847 de candidaţi la funcţia de consilier local.

În județul Mureş sunt aşteptaţi la urne 426.650 de alegători cu drept de vot, la cele 568 de secţii de votare amenajate în judeţ. Sunt în curs de tipărire 1.407.945 de buletine de vot (sunt 3 tipuri – pentru primar, consilieri locali, consilieri judeţeni – şi se mai tipăresc 10% în plus, aşa cum prevede legea), valoarea estimată a contractului fiind de 171.800 de lei, TVA inclus.

S-au confecţionat 2.840 de ştampile cu inscripţia „VOTAT” (fiecare secţie primeşte 5 ştampile) şi 671 de ştampile de control – câte una pentru fiecare circumscripţie şi secţie (există 568 de secţii de votare, 102 circumscripţii locale şi o circumscripţie judeţeană).

Cât a costat pregătirea alegerilor

Potrivit informațiilor furnizate de dr. Lucian Goga, prefectul județului Mureș, bugetul alocat pentru buna desfăşurare a alegerilor locale, la nivelul judeţului Mureş, este de 5.896.000 de lei, din care 5.025.000 de lei pentru indemnizaţii, 866.000 de lei pentru cheltuieli materiale şi 5.000 de lei cheltuieli de capital.

Un număr de 970 de lucrători MAI vor asigura paza secţiilor de votare, 213 au fost alocaţi pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice în localităţi, pentru ziua alegerilor, şi mai există un număr de 291 de efective în rezerve de intervenţie şi echipe operative / echipe de specialişti.

Totul despre VOT

Consiliile locale, consiliile judeţene şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. În București, alegem consiliul local și primarul sectorului, Consiliul General al Municipiului Bucureşti și primarul general al municipiului Bucureşti. Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.  Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal. Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.

Unde votăm

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată

strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscrişi

în lista electorală permanentă (alegătorii cetățeni români) sau în copia

de pe lista electorală complementară (alegătorii cetățeni ai Uniunii

Europene).

Cum puteți afla la ce secție sunteți arondați?

Accesați https://registrulelectoral.ro/ și introduceți datele personale

pentru a afla secția la care ați fost arondat și adresa acesteia.

Pentru cei care împlinesc 18 ani

Înscrierea în Registrul electoral a cetăţenilor români care au împlinit

sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv se face, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. La fel se perocedează și în situația celor care au dobândit cetăţenia română.

Despre urna specială

În cazul persoanelor care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.

Se poate verifica dacă persoanele care votează prin intermediul urnei speciale nu și-au mai exercitat dreptul de vot la același scrutin astfel: codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri pentru a vota prin intermediul urnei speciale sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care s-a deplasat la locul unde se află alegătorul netransportabil, pe baza semnăturilor în extrasul de pe lista electorală. Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care  15 nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.

Urna specială – mobilă deplasată de o echipă a biroului electoral al secției de votare la adresa indicată de persoanele netransportabile din motive de boală sau invaliditate, la solicitarea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile.

Unde votează preşedintele şi membrii birourilor electorale?

Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secţia respectivă. Aceştia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în lista suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din lista electorală permanentă existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, transmisă prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

 Cu ce acte de identitate votăm?

Cetățenii români pot vota cu cartea de identitate, cartea electronic de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării. În cazul cetățenilor Uniunii Europene: orice document valabil care le atestă identitatea.

Ce birouri electorale sunt?

Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se

înfiinţează Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, birouri electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare.

Participarea cetățenilor UE la alegerile locale

Cetățenii UE cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în România se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și vor fi înscriși în listele electorale complementare, care au character permanent.

Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale şi se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări. Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale, cu file detaşabile.

Cei care nu se află în evidenţa Inspectoratului General pentru Imigrări

Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau

reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află

în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt înscrişi, la

cerere, de către primar, în lista electorală complementară, pe baza unui

document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă

adresa la care locuiesc.

Documentele cu care cetățenii UE pot face dovada domiciliului

în România

Prin document care atestă adresa se înţelege unul dintre

următoarele acte:

  1. a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia

română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de

vânzare-cumpărare, contractul de închiriere şi altele;

  1. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de

primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute

la lit. a);

  1. c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota

de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică

existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv

la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta

documentele prevăzute la lit. a) şi b);

  1. d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul

figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Biroul electoral de circumscripţie comunală

Biroul electoral de circumscripţie comunală este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 5 reprezentanţi ai partidelor 26 politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.

Biroul electoral de circumscripţie orășenească

Biroul electoral de circumscripţie orăşenească, municipală şi din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.

Birourile electorale județene

Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscripţie judeţeană sunt formate din preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţiile electorale respective.

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia se face în şedinţă publică de către preşedintele tribunalului, în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorţi, dintre magistraţii şi ceilalţi jurişti cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ sau în municipiul Bucureşti 27 pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de localitatea sau subdiviziunea administrativ-teritorială în care va funcţiona biroul electoral de circumscripţie.

Biroul Electoral Central

Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curţi

de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale

Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale şi un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.

Biroul electoral al secției de votare

Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 5 membri, în cazul secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv 9 membri, în cazul secţiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti.

Care este programul de votare?

Votarea se desfășoară duminică, 5 iunie, între orele 7.00 și 21.00.

La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de

vot. Alegătorii care la ora 21.00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi

exercite dreptul de vot.

Cum va funcționa Sistemul informatics de prevenire a votului ilegal?

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de

calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul

care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în

sistem, care va semnala dacă alegătorul a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusive, și-a pierdut drepturile electorale, este arondat la altă secţie de votare, este omis din lista electorală permanentă şi a formulat o solicitare de a fi înscris în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă sau dacă a mai votat la acelaşi scrutin.

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia măsurile care se impun, conform legii: opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale sau îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat.

Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale complementare.

Cum decurge procedura de votare?

După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, primește buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduce în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.

Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare. Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea „VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii  33 de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

Cum votează persoanele nevăzătoare sau neștiutoare de carte?

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

Câte buletine de vot primește un votant?

Fiecare alegător va primi 3 buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local și unul pentru consiliul județean. În București, fiecare votant va primi 4 buletine de vot: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului București și unul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  Buletinul de vot este format din mai multe file, numerotate și capsate. Pe paginile interioare ale buletinului de vot sunt imprimate patrulatere care cuprind toate listele de candidaturi, respectiv toţi candidaţii independenţi; pe ultima pagină este aplicată ştampila de control a secţiei de votare.

Cine se înscrie pe Liste suplimentare

– cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, dar nu au

solicitat primarului, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru scrutinul respectiv;

– persoanele omise din lista electorală permanentă, care se prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că au domiciliul sau reședința pe raza respectivei secții de votare;

– cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective;

– cetăţenii Uniunii Europene care și-au schimbat adresa la care locuiesc în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare, dacă prezintă un document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală;

– preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii, dacă domiciliază în unitatea administrativteritorială, iar în cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secţia respectivă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Premiu important pentru Ameropa România

Reprezentanții Companiei Azomureș au transmis marți, 27 septembrie, prin intermediul unei postări pe pagina de …