Anunţ important despre ajutorul de încălzire a locuinţei Administratie
 • redactia
 • 0 comentarii
 • 1901 Vizualizări

Anunţ important despre ajutorul de încălzire a locuinţei

222Biroul de presă al Primăriei municipiului Târgu-Mureş a remis un comunicat de presă pe tema ajutorului de încălzirea locuinţei, document pe care îl redăm integral, în rândurile de mai jos.

„Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, consumatorii vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege (615 lei venit net lunar pe membru de familie), care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, gaze naturale şi lemne (cărbuni sau combustibil petrolier), beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei – măsură de sprijin, care are drept scop acoperirea  unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece. Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în  lista de mai jos,  nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
   1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
   1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură, care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale..

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere trebuie să fie însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii acesteia inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale, după cum urmează:

 • Copie de pe actul de identitate al tuturor membrilor de familie (după caz: buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, livret de familie).
 • Adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi membrii de familie care realizează venituri, aferentă lunii anterioare depunerii cererii (cupon de pensie, salariu şi alte drepturi salariale, indemnizaţii, stimulente, alocaţii, decizia de impunere pe venituri pe ultimul trimestru de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, după caz). Acele familii/persoane singure care vor solicita ajutor de încălzire pe parcursul sezonului de încălzire, vor depune adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi membrii de familie care realizează venituri, aferentă lunii anterioare depunerii cererii. Nu se primesc cereri cu venit zero.
 • Copie de pe contractul de închiriere al locuinţei, dacă e cazul.
 • În cazul familiilor în care unul dintre membri (soţ, soţie, copil major) nu realizează venituri, declaraţie pe propria răspundere, autentificată.
 • Adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi, din care reiese numărul persoanelor înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
 • (Adeverinţă eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, privind anumite venituri supuse impozitării – dobânzi bancare, valorificări de bunuri etc. – se va solicita de către SPAS pentru fiecare beneficiar)
 • Copie de pe talonul maşinii.
 • Copie de pe ultima factură de gaz (pentru încălzire cu gaze naturale).
 • Copie de pe ultima factură de electricitate (pentru încălzire cu energie electrică).
 • Extras de cont bancar sau declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu au cont bancar, privind economiile în bani.
 • Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei municipiului Tîrgu Mureş privind terenurile sau animalele aflate în proprietate
 • Adeverinţă de la Serviciul Taxe şi Impozite al Primăriei municipiului Tîrgu Mureş  privind clădirile şi mijloacele de transport aflate în proprietate.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se ridică şi se depun completate, împreună cu documentele doveditoare, la biroul Primăriei municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Trandafirilor nr.42 (Teatrul de vară), începând  cu data de 10 octombrie 2016, până la data de 31 octombrie 2016, de luni până vineri între orele 8.00 – 15.30.”

 

 

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Citește și:

Recomandari

Recent
Popular
Etichete


Citeste Zi de Zi Online


 

 
 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE