Home / Administratie / ISU Mureş recrutează candidaţi pentru admitere în şcoli de profil

ISU Mureş recrutează candidaţi pentru admitere în şcoli de profil

Comunicat de presă

În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş recrutează candidaţi pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de formare iniţială a personalului militar după cum urmează:

Studii superioare:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

www.academiadepolitie.ro

–        Facultatea de Pompieri în specializarea Instalaţii pentru construcţii – pompieri (cu durata studiilor 4 ani) = 35 locuri din care 33 locuri IGSU (1 loc pentru rromi), 1 loc D.G.L. şi 1 loc S.I.E.;

Academia Navală “Mircea cel Bătrân”– Constanţa www.anmb.ro:

–        Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale  = 1 loc;

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu www.armyacademy.ro

în specializările:

–        Finanţe – Contabilitate = 1 loc;

–        Intendenţă= 5 locuri;

Academia Tehnică Militară, Bucureşti

www.mta.ro (cu durata studiilor 4 ani) – în specializările:

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului = 1 loc;

Materiale energetice şi apărare CBRN = 5 locuri;

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare = 7 locuri;

Blindate, automobile şi tractoare = 4 locuri;

Construcţii şi fortificaţii = 4 locuri;

Comunicaţii pentru apărare şi securitate = 1 loc;

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională = 4 locuri.

Studii postliceale

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti

www.ncoacademy.ro:

– Construcţii = 3 locuri;

– Tehnică de comunicaţii = 5 locuri;

– Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii = 3 locuri.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

www.scoaladepompieri.ro(cu durata studiilor 2 ani,), în specializările:

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă:  200 locuri din care 198 locuri pentru IGSU (2 locuri pentru rromi) şi 2 locuri I.G.Av.;

Maistru militar auto: 25 locuri din care 19 locuri pentru IGSU, 2 locuri IGJR, 2 locuri DGCTI, 1 loc SIE;

Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi cu excepţia specialităţilor pompieri şi aviaţie piloţi, pentru care sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia pot fi accesate şi pe pagina de internet a fiecărei instituţii de învăţământ.

Condiţiile, criteriile de recrutare şi selecţie, modelul documentelor ce se întocmesc, conţinutul dosarului de recrutare precum şi alte date privind organizarea şi desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie sunt publicate pe pagina de internet a fiecărei instituţii de învăţământ.

Condiţii cumulative legale de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie declaraţi “apţi” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale MAI;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 de ani pe care să-i împlinească în cursul anului;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) candidaţii trebuie să îndeplinească criteriul de înălţime de minim 1,65 metri pentru femei şi 1,70 metri pentru bărbaţi; se realizează cu ocazia examinării medicale;
 12. l) să nu aibă semne/tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; se realizează cu ocazia examinării medicale;
 13. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarul de recrutare

Documente depuse de candidat

– dosar plic;

– cererea de înscriere la concurs (conform modelului) şi curriculum vitae (model europass). Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001;

– copie ale diplomei de bacalaureat / diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii. În adeverinţele eliberate de liceu pentru promoţia 2017, se va menţiona notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente: atestatul de recunoaştere a studiilor, diploma tradusă şi legalizată, foaia matricolă, în traducere legalizată.

– copii ale următoarelor documente: act de identitate, certificat de naştere pentru candidat şi dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

– autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;

– cazierul judiciar al candidatului (Extrasul se solicită de către ISU pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar valabil, depus de candidat);

– o fotografie 9×12 cm şi două fotografii 3X4 color;

– fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

– este necesară respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (6¹), (6²), şi (6³) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii declaraţi “ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2017 nu au obligaţia depunerii declaraţiei;

– copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie a permisului de conducere şi/sau psiho-testul auto (testare psihotehnică)  pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C (numai pentru candidaţii înscrişi pentru Şcoala de Subofiţeri Boldeşti).

Perioade/etape

Termen de depunere al cererilor de înscriere la concursurile de admitere:

26 mai 2017 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale MAI şi MApN) şi şcolile postliceale ale MApN;

21 iulie 2017 – pentru şcolile postliceale ale MAI.

Termen de depunere al dosarelor în volum complet este următorul:

13 iunie  2017 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale M.A.I. şi M.Ap.N.) şi şcolile postliceale ale M.Ap.N.;

11 august 2017 – pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti.

După înscrierea la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş din Tg. Mureş, str. Horea, nr. 28, candidaţii execută vizitele medicale, susţin evaluarea psihologică şi întocmesc dosarele de recrutare.

Înscrierea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi probele eliminatorii

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– Înscrierea la concurs: la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

– Concursul: 24.07 – 11.08.2017

– Prezentarea la Facultatea de Pompieri: 25.07.2017 ora 08.00 – 16.00.

– Contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice şi proba de evaluare a cunoştinţelor: conform graficului de concurs (24.07 – 11.08.2017)

– Şcolile Postliceale ale MAI:

– Concursul. 02 – 10.09.2017

– Prezentarea: conform graficului instituţiilor de învăţământ

– Înscrierea, contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice şi proba de evaluare a cunoştinţelor: conform graficului de concurs.

– Instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

– Înscrierea la concurs, prezentarea şi concursul: la sediul instituţiilor de învăţământ, conform graficului de concurs

– Probele eliminatorii: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice: centralizat la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti în perioada 06 – 07.07.2017 ora 07.30, potrivit planificării DGMRU; candidaţii vor fi anunţaţi în timp util.

Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială, pentru care MAI suportă cheltuieli aferente şcolarizării, este obligat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că va lucra în cadrul acestei instituţii, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web:

www.gov.ro; www.mta.ro; www.umfcaroldavila.ro, www.academiadepoliţie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.anmb.ro; www.igsu.ro, www.ncoacademy.ro,   www.scoaladragasani.ro,      www.jandarmeriafalticeni.ro.

Informaţii suplimentare, consilierea candidaţilor şi înscrierea la concursul de admitere în anul 2017, se va face de specialişti din cadrul Serviciului Resurse Umane la sediul inspectoratului, din municipiul Târgu Mureş, strada Horea nr. 28, telefon 0265-269.661 sau 0265-269.662, interioare 27107, 27127.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Mureş

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Dan Barna, întâlnire cu simpatizanții USR PLUS din Mureș

Fostul vicepremier Dan Barna, candidat la funcția de președinte al USR PLUS, a efectuat, în …