Home / Administratie / Avocatul Kincses Előd susține, într-o informare, legalitatea înființării Liceului Romano-Catolic
Protest Grup Civic Liceu Romano Catolic

Avocatul Kincses Előd susține, într-o informare, legalitatea înființării Liceului Romano-Catolic

Dr. Kincses Előd, avocatul Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, ne-a remis, astăzi, o informare referitoare la situația unității de învățământ, care a fost înaintată și Ministerului Educației Naționale și Nunțiului Apostolic în România și Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia. Redăm mai jos informarea care punctează, printre altele, înființarea legală a Liceului Teologic Romano-Catolic, stadiul proceselor în care obiect sunt actele administrative ce privesc înființarea, rețeaua școlară etc.

 

“Situaţia juridică şi faptică a Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, înfiinţat prin acte administrative de două ori, cu personalitate juridică nedesfiinţată prin hotărâre judecătorească definitivă!
Potrivit plângerii prealabile formulate de Municipiul Tîrgu Mureș adresată Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, prin Decizia nr. 1385 din 31.08.2015, a fost înfiinţat a doua oară Liceul Teologic Roman-Catolic prin divizarea parţială a Liceului Teoretic Bolyai Farkas şi Colegiului Naţional Unirea. În ciuda acestui punct de vedere absolut corect, reluat şi în motivarea acţiunii de contencios administrativ, mass-media, ministrul educaţiei naţionale şi primul-ministru, precum şi ISJ-Mureş susţin că suspendarea executării deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 1385/2015 ar fi condus la desfiinţarea liceului, preexistent respectivei decizii! Absolut neadevărat!
Înfiinţarea Liceului face obiectul cercetărilor deosebit de discutabile, declanşate de D.N.A.-Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș, nefinalizate de peste doi ani, iar pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat şi se află mai multe litigii de contencios administrativ.
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Unirea şi părinţii unor elevi de la „Unirea” au declanşat procesul care formează obiectul dos. nr. 1769/102/2016. La acest dosar a fost conexată acţiunea de contencios administrativ iniţiată de Municipiul Tîrgu Mureș (dos. nr. 2589/102/2016). Reclamanţii au cerut în contradictoriu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi terţul interesat Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș anularea Deciziei nr. 1385/31.08.2015 emisă de pârâtul Inspectorat Şcolar Judeţean Mureş. Potrivit deciziei atacate „Începând cu anul şcolar 2015-2016, ca urmare a Hotărârii nr. 33/29 ianuarie 2015, Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureș, se înfiinţează Liceul Teologic „Romano-Catolic din Tîrgu Mureș”, prin divizarea parţială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” şi a Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureș”. Actul administrativ este motivat în felul următor: „Având în vedere Hotărârea nr. 33/29 ianuarie 2015, emisă de Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureș, privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din mun. Tîrgu Mureș”. Cele două acţiuni conexate sunt motivate total diferit, cea corectă fiind cea formulată de Municipiul Tîrgu Mureș. Sunt întrutotul de acord cu punctul de vedere exprimat de Municipiul Tîrgu Mureș, potrivit căruia hotărârea CSLM nr. 33/2015 se referă la reorganizarea reţelei şcolare existente în mun. Tîrgu Mureș, fiind astfel reconfirmată preexistenţa Liceului romano-catolic. Până şi DNA-Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş prin înştiinţarea din dos. penal nr. 174/P/2015 a reţinut că „începând cu anul şcolar 2014-2015 (…) se înfiinţează o nouă unitate de învăţământ, cu personalitate juridică, respectiv Liceul Teologic Romano-Catolic, cu sediul în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Mihai Viteazul nr.15”! În acest context nu se poate legal contesta faptul că, indiferent de faimoasa decizie I.S.J.M. nr. 1385/2015, liceul are personalitate juridică şi funcţionează legal, aspect de altfel confirmat şi de organul administrativ competent, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, prin adresa nr. 179 din 27.02.2017 şi prin Ordinele emise de MEN, prin care s-a acordat Liceului autorizaţie de funcţionare provizorie.
În cele ce urmează voi schiţa istoria calvarului declanşat de un senator băsist, care aşa ştie că liceul ar fi fost construit de împărăteasa austro-ungară, Maria-Tereza – astfel că afirmative nu Biserica Romano-Catolică, ci statul maghiar ar fi fost proprietarul acestuia. În realitate, atunci când clădirea a fost edificată de romano-catolici, în 1909, împăratul austro-ungar era Franz Jozef, iar imperiul austro-ungar a fost creat abia în 1867, cu mult după decesul Mariei Tereza!

 


Prima problemă de examinat este cea a existenţei actului de înfiinţare, care potrivit Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ poate fi un ordin de ministru sau o hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene. Urmează a se reţine că această condiţie este îndeplinită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureș nr. 241 din 29.07.2014, care deîndată după îndeplinirea condiţiei suspensive – anume încheierea contractului de închiriere dintre Arhiepiscopia Romano-Catolică şi Municipiul Tîrgu Mureș, care a avut loc la 15.12.2014 – a produs şi produce efectele juridice de act de înfiinţare. Îndeplinirea condiţiei existenţei actului de înfiinţare este fortificată de decizia ISJM nr. 1145 din 12.09.2014, invocată şi de primarul mun. Tîrgu Mureș. Mai arătăm că HCLM nr. 271 din 16.09.2014 a prevăzut includerea Liceului Romano-Catolic în reţeaua şcolară. Anularea ulterioară a hotărârii la 03.02.2016 este acoperită prin emiterea HCLM nr. 33 din 29.01.2015, în vigoare! La rândul său, ISJM prin adresa nr. 7249/26 sept. 2016 precizează că „Decizia ISJ Mureş nr. 1385/31 august 2015 „se pronunţă asupra modalităţii de funcţionare, respectiv asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanei juridice”. Prin notele de şedinţă depuse, ISJM în dosarul conexat nr.2589/102/2016 a solicitat respingerea acţiunii în contencios administrativ introdusă de reclamantul Municipiul Tîrgu Mureș şi respingerea cererii de suspendare a deciziei sale nr. 1385/2015. Duplicitatea Inspectoratului rezultă şi din motivarea recursului său înregistrat în dos. nr. 1021/102/2017 la 7 septembrie 2017. Spre deosebire de cele susţinute în mass media şi în comunicările transmise MEN, se recunoaşte că „actul iniţial de înfiinţare al Liceului Romano-Catolic Tîrgu Mureș – Hotărârea Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureș nr. 271/2014 a fost anulat prin sentinţa nr. 434/03.03.2015 a Tribunalului Mureş, definitivă prin Decizia Curţii de Apel Tîrgu Mureș nr. 105/R/2016”. Deci hotărârea de înfiinţare era în vigoare la data emiterii deciziei inutile nr. 1385/2015!
În acest context, greşeala administrativă săvârşită de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, care a dispus „înfiinţarea” Liceului romano-catolic din Tîrgu Mureș – înfiinţată în prealabil de Consiliul local competent – are numai caracter de aviz conform şi nu de act administrativ de înfiinţare! Decizia respectivă cu observarea competenţei legale, îndeplineşte rolul unui nou – şi inutil – aviz conform. Inutilitatea noului aviz conform rezultă din preexistenţa avizelor conforme nr. 28063 din 23.06.2014 şi nr. 5464 din 19.08.2014, astfel cum a opinat profesorul universitar dr. Emőd Veress, în Analiza privitoare la legalitatea înfiinţării Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, întocmită la 30 august 2017.
Sunt de părere, în raport cu cele sus arătate, că Tribunalul Mureş ar fi trebuit ca în dosarul nr. 1769/102/2016 să dispună admiterea acţiunii Municipiului Tîrgu Mureș şi anularea Deciziei nr. 1385/31.08.2015 emisă de pârâtul ISJ Mureş ca lipsită de obiect. Sentinţa nu a fost comunicată de trei luni, astfel că nu cunoaştem motivarea acesteia.
Este ştiut însă faptul că încheierea de şedinţă din 12.06.2017 din dos. nr. 1769/102/2016, prin care s-a dispus suspendarea Deciziei nr. 1385/2015 a rămas definitivă ca urmare a respingerii recursului formulat. Potrivit considerentelor încheierii de suspendare – care nu tratează deloc preexistenţa personalității juridice! – „reclamantul Municipiul Tîrgu Mureș invocă (…) un prejudiciu adus autorităţii locale prin arogarea unor atribuţii care nu sunt de competenţa pârâtului Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş prin vicierea dreptului administraţiei publice locale de exercitare a acestor atribuţii, ce îi sunt clar conferite de legislaţia în vigoare”. Din cauza informaţiilor trunchiate furnizate de cei care doresc să distrugă liceul romano-catolic, ministrul educaţiei naţionale şi primul ministru poate nu au aflat faptul că înfiinţarea/existenţa liceului nu este afectată de soluţia de suspendare temporară invocată. Este de necontestat faptul că încheierea de şedinţă de suspendare nu poate afecta existenţa personalităţii juridice a unităţii şcolare! Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, neavând competenţă de înfiinţare a şcolii, nu are nici competenţă de desfiinţare!
Cel de-al doilea proces de contencios administrativ în curs formează obiectul dosarului nr. 1021/102/2017, fiind soluţionată – în primă instanţă – în favoarea Liceului, prin decizia Tribunalului Mureş nr. 675/2017.
Acţiunea de contencios administrativ a fost declanşată de Liceul reclamant în urma faptului că Inspectoratul pârât a procedat – cu majoritate de voturi – la emiterea hotărârii nr. 70/2017, interzicând înscrierea elevilor în clasele de început de ciclu pentru anul şcolar 2017/2018.
Deîndată după emiterea hotărârii, la 2 martie 2017, am înregistrat plângerea prealabilă. În cuprinsul plângerii am atras atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş asupra faptului că perioada de înscriere în clasa pregătitoare durează doar până la 17 martie 2017, motiv pentru care am solicitat luarea hotărârii asupra plângerii prealabile cu maximum de celeritate. Semnificativ, în privinţa atitudinii prea puţin prietenoase a organului, comunicarea respingerii plângerii prealabile a avut loc doar la 31 martie 2017, după expirarea perioadei de înscriere în clasele pregătitoare.
Respingerea plângerii prealabile formulate se motivează cu faptul că „în dosarul nr. 174/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş s-au dispus măsuri de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inspectorul şcolar general (n. n. prof. dr. Ştefan Someşan) şi directorul acestei instituţii de învăţământ (n. n. prof. dr. Tamási Zsolt) şi s-a stabilit existenţa de suspiciuni rezonabile de infracţiune prevăzută de legislaţia penală, fapte ce privesc înfiinţarea şi funcţionarea Liceului Teologic Romano-Catolic”. Numai că motivarea emiterii actului, privitoare la ingerinţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Tîrgu-Mureş în procesul educaţional a fost infirmată prin rezoluţia nr. 1947/II/363/DIP/2017 a Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii! Potrivit rezoluţiei Direcţiei de inspecţie judiciară din C.S.M., măsura de interzicere a înscrierilor în Liceu pentru clasele de început de ciclu, hotărâtă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, nu a fost dispusă de procurorul DNA. Deci motivarea hotărârii atacate, privitoare la ingerinţa DNA, este departe de adevăr, ceea ce echivalează cu neîndeplinirea cerinţei legale a motivării actului administrativ, sancţionată cu nulitate absolută. Cauza a fost dezbătută în fond la 30 iunie 2017, dar sentinţa nr. 675/2017 prin care s-a admis cererea formulată de Liceul Teologic Roman-Catolic Tîrgu Mureș (având CUI 33620769) în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi anularea hotărârii nr. 70 din 27.02.2017 a fost pronunţată abia la 16 august 2017. Hotărârea motivată a fost comunicată părţilor la 25 august a.c. Existenţa acesteia – probabil – nu a fost adusă la cunoştinţa ministrului educaţiei naţionale de către ISJ Mureş!
Subliniez, este de notorietate faptul că până când nu s-a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă care să stabilească că Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mures funcționează nelegal, Inspectoratul Școlar Județean Mureș nu poate împiedica funcționarea normală a Liceului Romano Catolic din Tîrgu Mureş, anulând temporar (?) personalitatea sa juridică şi interzicând abuziv înscrierea elevilor în clasele de început de ciclu!
Arăt şi cu acest prilej, este de neînţeles raţionamentul Inspectoratului care susţine sus şi tare că, interzicând înscrierile în clasele de început de ciclu (0, 5 şi 9), va contribui la evitarea situaţiei care ar putea afecta grav şi iremediabil evoluţia şcolară a elevilor!? Vasăzică, clasele de început de ciclu ar putea fi grav afectate prin continuarea procesului educaţional în cadrul Liceului romano-catolic, spre deosebire de celelalte contingente (clasele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12). Pur şi simplu, nu există niciun argument plauzibil care să permită discriminarea (apărarea??) elevilor din clasele de început de ciclu faţă de elevii din celelalte clase! Să nu mai vorbim despre consecinţele nefaste generate de hotărârile halucinante luate de Inspectorat, care, cu preţul despărţirii fraţilor, cu descompletarea normelor didactice, forţează înscrierea în clasa a noua a elevilor foarte dotaţi în locul liceului teoretic în două licee profesionale din Tîrgu Mureș!?
Mai arăt că la Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mures sunt asigurate condițiile necesare desfășurării activității educaționale, astfel:
– starea de drept corect stabilită ar permite și ar asigura continuarea activității educaționale integrale în cadrul Liceului Romano Catolic din Târgu Mures;
– starea de fapt pledează, de asemenea, pentru continuarea normală a activităţii educaţionale: clădirea în care se desfășoară activitatea educațională aparţine Bisericii romano-catolice; sunt asigurate resursele financiare necesare desfășurării activităţii educaționale; există personalul didactic și administrativ adecvat, necesare activitătii educaționale, iar liceul cu personalitate juridică are elevi suficienți, cu mult peste numărul minim de 300.
Artizanii luptei împotriva Liceului Teologic Romano-Catolic nu au în vedere faptul că imobilul din Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul 15-16, a fost retrocedat Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia prin Decizia nr. 5874 din 9 decembrie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – deci obligaţia conservării destinaţiei pe timp de 5 ani a expirat la 9 decembrie 2010. Funcţionarea în continuare a Colegiului Naţional „Unirea” în imobilul Cultului romano-catolic se datorează exclusiv culanţei titularului dreptului de proprietate şi se întemeiază pe contractul de închiriere încheiat cu Municipiul Tîrgu Mureș la 15.12.2014. Desfiinţarea Liceului romano-catolic ar putea duce la desfiinţarea contractului de închiriere încheiat pe 20 de ani, astfel că, Colegiul Naţional „Unirea” (care, anterior, timp de peste 40 de ani a funcţionat în clădirea în care funcţionează în prezent Universitatea „Petru Maior”, vizavi de „Papiu”) va deveni evacuabil. Fireşte, nu este de dorit să moară şi capra vecinului şi nici hipertensionarea relaţiilor româno-maghiare de eventuala evacuare a „Unirii”.
În prezent este în curs de pregătire vizita Papei de la Roma – în acest context desfiinţarea/tracasarea acestui liceu nu este de natură de a crea o atmosferă propice vizitei istorice a Sanctităţii. În acest context, atitudinea lipsită de respect avută de ministrul educaţiei naţionale, care l-a pus pe nunţiul apostolic papal în situaţie penibilă, este absolut contraproductivă!
Din păcate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, prost sfătuit de Ministerul Educaţiei Naţionale, nu a ţinut cont de considerentele sentinţei nr. 675/2017 prin care Tribunalul Mureş a admis cererea formulată de Liceul Teologic Roman-Catolic Tîrgu Mureș şi a anulat hotărârea nr. 70 din 27.02.2017 privitoare la interzicerea înscrierilor în clasele de început de ciclu. Inspectorul şcolar general a rămas cu falsa credinţă că liceul (existent şi în sensul considerentelor sentinţei citate) ar fi fost înfiinţat prin decizia ISJM, greşit şi inutil formulată nr. 1385/31.08.2015. Prin luarea deciziei nr. 1616 din 08.09.2017, inspectorul şcolar general, desfiinţând nelegal personalitatea juridică a liceului până la pronunţarea definitivă a instanţelor judecătoreşti asupra anulării Deciziei nr. 1358/2015 (care indiscutabil nu este şi nu a fost act de înfiinţare), a săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu. În cazul în care se va face plângere la D.N.A.-Serviciul Teritorial din Tîrgu Mureș inspectorul general va putea fi cercetat pentru infracţiunea săvârşită! Răspunderea penală este angajată şi pentru emiterea şi menţinerea deciziei nr. 70/2017 de suspendare a înscrierilor. Dacă ISJM nu ar fi declarat recurs la 7 septembrie 2017 împotriva sentinţei nr. 675/2017, comunicată la 25 august 2017, atunci înscrierile provizorii în clasele de început de ciclu ar fi produs consecinţele juridice dorite şi se putea evita emiterea hotărârii de desfiinţare a Liceului!
Tîrgu Mureș, la 8 septembrie 2017”. Semnează dr. Előd Kincses, avocatul Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Mureșeni arestați preventiv pentru trafic de droguri de risc și mare risc

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul …