Home / Agricultura / Subvenția APIA pentru pajişti permanente:: Acte și condiţii pentru fermieri, asociații și cooperative

Subvenția APIA pentru pajişti permanente:: Acte și condiţii pentru fermieri, asociații și cooperative

Anunțul pe care trebuie să îl știe toți fermierii utilizatori de pajiști permanente care cer subvenții de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Primirea cererilor unice se află în plin proces de desfășurare iar crescătorii de animale sunt așteptați la APIA pentru a cere banii europeni. Agenția de plăți a anunțat care sunt documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte fermierii, fie că sunt înscriși într-o asociație, cooperativă sau sunt persoane juridice.

Timpul care a rămas până la încheierea Campaniei 2018 pentru depunerea cererii unice este destul de scurt termenul-limită fiind pe 15 mai. De aceea este important ca fermierii să meargă ”la sigur” cu documentele ce trebuie depuse la APIA astfel încât să nu facă mai multe drumuri sau să piardă degeaba timpul la agenția de plăți.

APIA face un anunț important pentru crescătorii de animale care utilizează pajiști permanente și explică ce documente obligatorii trebuie să pregătească aceaștia. În cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor pot fi asociaţia crescătorilor de animale cât şi membrii asociaţiei, în calitate de fermieri activi.

În cazul pajistilor permanente concesionate/inchiriate de la unitatile administrativ-teritoriale sau Agenția Domeniilor Statului, beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de fermieri activi, care desfasoara activitate agricolă, prin păşunat cu animalele proprii, asigurând încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.

La depunerea cererii unice de plată, acestia vor prezenta la APIA copia conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere, încheiate între primării/consiliile județene sau ADS, pe de o parte, și crescătorii de animale, pe de altă parte, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, si copia cardului exploatatiei. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor valabil la data depunerii cererii unice de plată.

Atenție! Documentele doveditoare de utilizare a suprafeţelor trebuie să fie valabile la data depunerii cererii unice de plată.

În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților pot fi:

Asociaţia crescătorilor de animale, care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator. Asociaţia va prezenta la APIA:

-copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;
-tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către primărie. Această anexă va fi operată în sistemul IACS ca Listă nominală a utilizatorilor de pajişti şi va face obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), privind respectarea încărcăturii de animale la ha (UVM/ha).
-copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor;

Asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară. Asociaţia va prezenta la depunerea cererii unice de plată:
-copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;
-tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către primărie.
-copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.
-adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației/exploataţiilor tip tabără de vară a asociației înscrise în RNE, valabil/valabile la data depunerii cererii unice de plată.
-De asemenea, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației/exploataţiilor tip tabără de vară a asociației înscrise în RNE, valabil/valabile la data depunerii cererii unice de plată.

 

Foarte important! Copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor, poate fi prezentată până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. Animalele înregistrate în exploatația asociației rămân în proprietatea membrilor asociației crescătorilor de animale.

Autorizarea asociațiilor ca utilizatori Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA) este atribuția ANSVSA, autoritatea competentă în domeniul sanitar-veterinar. Transferul animalelor care asigură încărcătura pe suprafața de pajisti concesionata/inchiriata de catre asociatia crescătorilor de animale pe perioada pășunatului în exploatațiile tip tabara de vară trebuie să se facă de comun acord între asociație și membrii acesteia. În acest caz asociaţia crescătorilor de animale completează la depunerea cererii unice de plată în câmpul (47) al cererii numărul de animale înregistrate în exploataţiile tip tabără de vară ale asociației şi în câmpul (48) al cererii CUI-ul asociaţiei şi codul/codurile exploataţiilor tip tabară de vară corespunzătoare înscrise în RNE valabilă/valabile la data depunerii cererii unice de plată.

Membrii asociaţiei, în calitate de fermieri activi, care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată. Aceştia prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:
-copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;
– copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, precum și suprafețele alocate fiecarui membru. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie;
-copia adeverinţei eliberate de primarie asociaţiei care a concesionat/închiriat suprafata de pajiste;
-copia cardului exploatației, iar în cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM/ha ale fiecărui membru în parte, la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură prin păşunat cu animalele proprii şi asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha. În cazul suprafețelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, fermierul foloseste codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun.

Atenție! Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, acesta trebuie să prezinte la APIA adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Ce obligații au Cooperativele Agricole care cer subvenții

În cazul cooperativelor agricole precum și al grupurilor de producători, care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producător, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale.

Codul/codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată. Asociațiile crescătorilor de animale nu mai pot solicita plăți pentru suprafețele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.

În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, fermierii au obligativitatea întreţinerii suprafeţelor, prin asigurarea unui nivel minim de paşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. Aceștia prezintă la depunerea cererii unice de plată la APIA, următoarele documente, după caz:

În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă persoană fizică deține animale acesta prezintă:
– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele, sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată;
– în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute (declarațiile privind depozitarea fânului si/sau fila/filele din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol), vor fi prezentate în perioada 15 octombrie a anului de cerere.

În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana fizică, nu deține animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, va prezenta documentele privind depozitarea/valorificarea fânului (declarațiile privind depozitarea fânului si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol), până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea fermierilor persoane juridice, acestia au obligativitatea întreţinerii acestora prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an şi prezintă la depunerea cererii unice de plată la APIA, următoarele documente, după caz:

1) În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana juridică, deține animale acesta prezintă:
– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele, sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată;
– când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1 august pe pajiștile permanente aflate în proprietate acesta va prezenta documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

2) În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana juridica, nu deține animale iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, acesta prezinta la APIA documentele contabile de gestiune si/sau factura privind valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

Obligații în cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea formelor asociative

În cazul pajiștilor permanente aflate in proprietatea formelor asociative de proprietate de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii platilor pot fi:

Formele asociative de proprietate în calitate de fermier activ, care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut.

Documentele pe care le prezintă la depunerea cererii unice de plată forma asociativă de proprietate sunt:

– copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărârea judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole.
– copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma
asociativă prin cosit sau pășunat. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative.
– copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor.
– În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În acest caz formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea
fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

Membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, în calitate de fermieri activi, care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, depune cererea unică de plată cu acordul adunarii generale a membrilor sau consiliul de administrație. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă.

Documentele doveditoare pe care le prezintă la APIA fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:
– copia titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;
– copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare ale membrilor, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative;
– copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.
– copia adeverinţei eliberate de primarie asociaţiei

Membrii formelor asociative de proprietate pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată.

Atenție! Adeverința de la primărie se eliberează pe asociație/formă asociativă de proprietate, deoarece contractul de concesiune/închiriere este încheiat cu acestea şi se va folosi de fiecare membru solicitant la depunerea cererii unice de plată. În cererea unică de plată se va regăsi suprafaţa alocată pe care o utilizează membrul asociaţiei/formei asociative de proprietate conform centralizatorului.

Foarte important! În cazul în care fermierul omite la depunerea cererii unice de plată completarea câmpurilor (47) şi (48) cu animalele şi codurile exploataţiilor zootehnice deţinute sau le completează eronat, se pot face modificări ale câmpurilor 47 şi 48 (modificarea numărului de animale, inclusiv adăugarea de animale, modificarea codurilor de exploataţie zootehnică/CNP sau adăugarea de noi coduri de exploataţie/CNP) prin Formularul M1.1 – SCHIMBAREA DATELOR DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC 2018 până la data limită de depunere a cererii unice de plată cu penalizări.

Câmpul (47) din cerere se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le deţine în exploataţia/gospodăria sa, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care aceştia contribuie la activitatea agricolă a solicitantului, precizând numărul şi speciile acestora. Aceste animale nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată la câmpul 48.

Pentru a se evita crearea de condiţii artificiale, fermierii nu pot depune mai multe cereri unice de plată, indiferent de forma de organizare având acelaşi titular. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/înstrăinate conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare nu beneficiază de plata pentru terenul arendat/înstrăinat. Fermierii care nu beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta NU. Este obligatorie existenţa bifei în una dintre casete.

 

 

Sursa: Agrointeligenţa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Fermierii, stimulați să intre în cooperative

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, la Mihalţ, în judeţul Alba, …