Share

Home / Administratie / Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu-Mureş

Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu-Mureş

Consilierii locali sunt convocaţi, în şediţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, pentru data de joi, 29 noiembrie, ora 14.00, la sediul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, sala 45.

Potrivit site-ului Primăriei municipiului Târgu-Mureş, ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu-Mureş pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.
 4. Proiect  de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2019 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Târgu-Mureș.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului local Municipal Târgu-Mureş  nr. 109 din 26 aprilie 2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor de către Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău” pentru anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş  nr. 108/2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare parţială zonă funcţională pentru reamenajare şi extindere hală de producţie”, str. Prutului nr.22 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Bodor Constantin.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”,  str. Ceangăilor f.nr., proprietar – beneficiar:  Raţiu Doina.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie funcțională zonă în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice necesare construirii unui bloc de locuințe colective”, str.  Margaretelor nr. 17/A, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: SC „ODBC Cons” SRL.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal – reconformare zonă în vederea construirii de locuințe unifamiliale” Str. Jean Monnet  f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari: Borsos Miklos, Borsos Lajos, Borsos Andras, Horvath Attila Laszlo, Strete Augustin, Strete Ramona Lucreţia.
 11. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1  al Hotărârii Consiliului local  nr. 253 din 30 august 2018 referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local  Municipal Târgu-Mureș pentru parte din imobilul situat în Târgu-Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI:MS-II-m-B-15549, ,,Casa Gorog”.
 12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ – Teritoriale Târgu-Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală.
 13. Proiect de hotărâreprivind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Târgu-Mureș  a unor bunuri imobile.
 14. Proiect de hotărâreprivind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului local  nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu-Mureş”.
 15. Proiect de hotărâreprivind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu-Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002.
 16. Proiect de hotărâreprivind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, precum şi a modului de calcul a redevenţelor.
 17. Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren şi construcţie) situat în Târgu-Mureş str. Islazului nr. 2.
 18. Proiect de hotărâreprivind concesionarea directă către SC Palas Com  SRL  a terenului  în suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român.
 19. Proiect de hotărâreprivind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş nr. 268 din 20.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu-Mureş.
 20. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu-Mureş, pentru anul şcolar 2019-2020.
 21. Proiect de hotărâreprivind instituirea taxei de reabilitare termică, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarii unor  apartamente din blocurile din Piața Trandafirilor nr. 27 – 30, B-dul Pandurilor nr. 5 – 7 și Aleea Carpați nr. 43, care au fost reabilitate termic”.
 22. Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 14 blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”.
 23. Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”.
 24. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Înțelegerii de cooperare economică și culturală între Municipiul Târgu-Mureș și orașul Pistoia din Italia.
 25. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  „Observator astronomic  Platoul Corneşti”  Studiu de fezabilitate.
 26. Proiect de hotărâreprivind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.12.2018.
 27. Proiect de hotărâreprivind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public;
 28. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat în str. Rozelor 1 A.
 29. Proiect de hotărâreprivind trecerea  unei cote de 60/294 din  terenul în suprafaţă de 294 mp din Târgu-Mureş,  în proprietatea Municipiului Târgu-Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela.
 30. Proiect de hotărâreprivind trecerea  unui teren în suprafaţă de 12 mp din Târgu-Mureş,  în proprietatea Municipiului Târgu-Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela.
 31. Proiect de hotărâreprivind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a construcţiei  C3 situată în Târgu-Mureș  P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1.
 32. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.
 33. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Târgu-Mureș”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției și a valorii totale a investiției.
 34. Proiect de hotărâreprivind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru asociațiile şi fundațiile  acreditate ca furnizori de servicii sociale,  selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare.
 35. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a  contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de  familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice.
 36. Proiect de hotărâre privind asigurarea auditului public intern la SC Administraţie şi Turism SRL Târgu-Mureş prin  structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior.
 37. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Târgu-Mureş a terenului în suprafață de 781 mp,  situat pe str. Păşunii.
 38. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Târgu-Mureş a terenului în suprafața de 38.450 mp din suprafaţa totală de 581.621 mp,  situat pe Calea Sighișoarei.
 39. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda -Târgu-Mureș- Str. Călărașilor”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală.
 40. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  „Parcaj subteran, zona  centrală  Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Târgu-Mureş – varianta B.
 41. Proiect de hotărâreprivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local  nr.256 din  20 septembrie 2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.
 42. Proiect de hotărâreprivind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în municipiul Târgu-Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare.
 43. Proiect de hotărâreprivind aprobarea amplasării a 17 panouri pentru expoziții fotografice în aer liber și o cameră video pentru  supravegherea zonei;
 44. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice stradale  în municipiul din Târgu-Mureș;
 45. Proiect de hotărâreprivind completarea Hotărârii Consiliului local nr.  nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului de finanţare nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureş, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Târgu-Mureş Sprijină Tinerii”.

(Redacţia)

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Consilierii județeni, convocați în ședință

Dispoziția Nr. 470 din 19 septembrie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică …

Share
Share