Home / Administratie / Tribunalul Mureş închiriază imobile

Tribunalul Mureş închiriază imobile

Tribunalul Mureș demarează procedura de închiriere a unor imobile cu destinația de:

 • sediu administrativ pentru desfășurarea activității Tribunalului Mureș

și

 • sediu administrativ pentru desfășurarea activității Judecătoriei Tg. Mureș

sau

 • sediu administrativ pentru desfășurarea activității Tribunalului Mureș și a Judecătoriei Tg. Mureș

Documentația de atribuire a contractelor de închiriere împreună cu caietele de sarcini sunt puse la dispoziția persoanelor interesate de către Tribunalul Mureș, Departamentul Economic – Financiar și Administrativ, str. Justiției, nr.1, camera 36, parter, între orele 9,00 – 14,00, persoană de contact: ing. Camelia Gherman, telefon 0787524551, e-mail: camelia.gherman@just.ro.

Ofertele pot fi depuse separat pentru fiecare spațiu în parte, adică imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității Tribunalului Mureș, imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității Judecătoriei Tg. Mureș sau imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității Tribualului Mureș și a Judecătoriei Tg. Mureș, cu respectarea cerințelor minimale pentru spațiile respective.

Ofertele vor respecta cerințele din Caietele de sarcini.

Criteriul de atribuire al contractelor de închiriere este cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Ofertele pot fi depuse până la data de 27.05.2019, orele 1100 la Tribunalul Mureș, Departamentul Economic – Financiar și Administrativ, str. Justiției, nr.1, camera 36, parter.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile, cu posibilitatea de prelungire.

Contractul se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data semnării contractului de închiriere și data de 10.07.2021, cu posibilitatea de prelungire până la finalizarea lucrărilor de “Intervenții și extindere la sediul Tribunalului Mureș, Tîrgu Mureș, str. Bolyai, nr.30, jud. Mureș“, respectiv pentru o perioadă cuprinsă între data semnării contractului de închiriere și data 22.09.2021, cu posibilitatea de prelungire până la finalizarea lucrărilor de “Intervenție și extindere la sediul Curții de Apel Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș, str. Justiției, nr.1, jud. Mures“.

 1. Sediu administrativ pentru desfășurarea activității TRIBUNALULUI MUREȘ

 CERINȚE MINIMALE:

 1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto;
 2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului să fie de minim 1.360 mp;
 3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafață de minim 50 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
 4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
 5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

– 5 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar restul de minim 40 mp fiecare;

– birouri administrative în suprafaţă totală de minim 900 mp;

– 3 încăperi cu destinația de arhive curente în suprafaţă totală de minim 120 mp;

– 1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp;

– 1 cameră climatizată pentru server în suprafață de minim 15mp, dotată cu minim 5  posturi LAN

– 1-2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață

de minim 10 mp fiecare;

– 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de minim 20 mp;

– 3 – 4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de minim 50 mp;

 1. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;
 2. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 3. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz metan), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 – 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
 4. În cazul în care se închiriază autorității contractante o parte din imobil, în vederea plății consumurilor de utilități (energie electrică, gaz metan, apă și canalizare) să existe posibilitatea stabilirii consumurilor reale ale chiriașului;
 5. În cazul în care se închiriază autorității contractante o parte din imobil, trebuie să se asigure o separare a spațiilor, care să respecte toate celelalte condiții din documentația de atribuire/caietul de sarcini și care să garanteze securitatea documentelor aflate în gestiunea autorității contractante;
 6. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 110 KW;
 7. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru minim 1 post/birou;
 8. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN astfel:

– minim 2 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața de până la 20 mp

– minim 3 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața cuprinsă între 20 și 40 mp

– minim 4 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața peste 40 mp,

care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;

 1. Imobilul să fie dotat cu 17 prize LAN pentru sistemul de supraveghere video;
 2. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;
 3. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție automată a incendiilor;
 4. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);
 5. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată, birouri și arhive să fie iluminate natural și aerisite;
 6. Imobilul să asigure spaţii de circulație, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent; dotarea spațiului ofertat cu lift va putea constitui un avantaj în evaluarea ofertei;
 7. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;
 8. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

 CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

Denumire document Pentru persoane juridice Pentru persoane fizice
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 

X
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație  

X

 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul expres al creditorului în vederea închirierii X

 

X
Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului  

X

 

X

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș – în zona de interes urban A, B sau C X X
Suprafața utilă minimă a imobilului – 1360 mp

 

X X
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal teritorial  

X

 

X

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local X X
Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului.  

X

 

X

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu este revendicat  

X

 

X

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism)

 

X X
Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcție care să certifice starea actuală a construcției și clasa de risc seismic X X
X X
Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. X X
Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X
Formularul 2 – Împuternicire X X
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice X
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X
Formularul 7 – Acord privind prelucrare date cu caracter personal -persoane juridice X
Formularul 8 – Acord privind prelucrare date cu caracter personal-persoane fizice X

 

 1. Sediu administrativ pentru desfășurarea activității JUDECĂTORIEI TG. MUREȘ

CERINȚE MINIMALE:

 1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto;
 2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului să fie de minim 1.150 mp;
 3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafața de minim 100 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
 4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
 5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

– 5 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar restul de minim 40 mp fiecare;

– birouri administrative în suprafaţă totală de minim 700 mp;

– 2 încăperi cu destinația de arhive curente din care una de minim 70 mp și una de minim 40 mp;

–  1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp;

– 1 cameră climatizată pt. server în suprafață de minim 15 mp, dotată cu minim 5  posturi LAN;

– 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață de minim 10 mp fiecare;

– 1-2 încăperi cu destinația camere arest în suprafață de minim 10 mp fiecare;

– 1-4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de minim 50 mp.

 1. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;
 2. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 3. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 – 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
 4. În cazul în care se închiriază autorității contractante o parte din imobil, în vederea plății consumurilor de utilități (energie electrică, gaz metan, apă și canalizare) să existe posibilitatea stabilirii consumurilor reale ale chiriașului;
 5. În cazul în care se închiriază autorității contractante o parte din imobil, trebuie să se asigure o separare a spațiilor, care să respecte toate celelalte condiții din documentația de atribuire/caietul de sarcini și care să garanteze securitatea documentelor aflate în gestiunea autorității contractante;
 6. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 110 KW;
 7. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru minim 1 post/birou;
 8. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN astfel:

– minim 2 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața de până la 20 mp

– minim 3 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața  cuprinsă între 20 și 40 mp

– minim 4 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața peste 40 mp,

care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;

 1. Imobilul să fie dotat cu 10 prize LAN pentru sistemul de supraveghere video;
 2. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;
 3. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție automată a incendiilor;
 4. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);
 5. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată, birouri și arhive să fie iluminate natural și aerisite;
 6. Imobilul să asigure spaţii de circulatie, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent;
 7. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;
 8. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

Denumire document Pentru persoane juridice Pentru persoane fizice
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului X
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație  

X

 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul expres al creditorului în vederea închirierii X

 

X
Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului  

X

 

X

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș – în zona de interes urban A, B sau C X X
Suprafața utilă minimă a imobilului – 1.150 mp X X
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal teritorial  

X

 

X

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local X X
Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului.  

X

 

X

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu este revendicat  

X

 

X

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism) X X
Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcție care să certifice starea actuală a construcției și clasa de risc seismic X X
X X
Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. X X
Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X
Formularul 2 – Împuternicire X X
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice X
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X
Formularul 7 – Acord privind prelucrare date cu caracter personal-persoane juridice X
Formularul 8 – Acord privind prelucrare date cu caracter personal-persoane fizice X

 

III. Sediu administrative pentru desfășurarea activității                                                   TRIBUNALULUI MUREȘ și a JUDECĂTORIEI TG. MUREȘ

CERINȚE MINIMALE:

 1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto;
 2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului să fie de minim 2360 mp;
 3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafață de minim 150 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
 4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
 5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

– 7 săli de judecată, din care doua de minim 60 mp iar restul de minim 40 mp fiecare;

– birouri administrative în suprafaţă totală de minim 1600 mp;

– 5 încăperi cu destinația de arhive curente din care trei în suprafaţă totală de minim 120 mp, una de minim 70 mp și una de minim 40 mp;

– 2  încăperi cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp fiecare;

– 1 cameră climatizată pentru servere în suprafață de minim 30 mp, dotată cu minim 10 posturi  LAN;

– 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață de minim 10 mp fiecare;

– 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de minim 30 mp;

– 4  încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de maxim 100 mp;

 1. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;
 2. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 3. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz metan), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 – 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
 4. În cazul în care se închiriază autorității contractante o parte din imobil, în vederea plății consumurilor de utilități (energie electrică, gaz metan, apă și canalizare) să existe posibilitatea stabilirii consumurilor reale ale chiriașului;
 5. În cazul în care se închiriază autorității contractante o parte din imobil, trebuie să se asigure o separare a spațiilor, care să respecte toate celelalte condiții din documentația de atribuire/caietul de sarcini și care să garanteze securitatea documentelor aflate în gestiunea autorității contractante;
 6. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 220 KW;
 7. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru minim 1 post/birou;
 8. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN astfel:

– minim 2 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața de până la 20 mp

– minim 3 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața  cuprinsă între 20 și 40 mp

– minim 4 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața peste 40 mp,

care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;

 1. Imobilul să fie dotat cu 27 prize LAN pentru sistemul de supraveghere video;
 2. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;
 3. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție automată a incendiilor;
 4. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);
 5. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată, birouri și arhive să fie iluminate natural și aerisite;
 6. Imobilul să asigure spaţii de circulație, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent; dotarea spațiului ofertat cu lift va putea constitui un avantaj în evaluarea ofertei;
 7. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;
 8. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

Denumire document Pentru persoane juridice Pentru persoane fizice
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 

X
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație  

X

 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul expres al creditorului în vederea închirierii X

 

X
Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului  

X

 

X

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș – în zona de interes urban A, B sau C X X
Suprafața utilă minimă a imobilului – 2360 mp X X
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal teritorial  

X

 

X

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local X X
Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului.  

X

 

X

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu este revendicat  

X

 

X

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism) X X
Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcție care să certifice starea actuală a construcției și clasa de risc seismic X X
X X
Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. X X
Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X
Formularul 2 – Împuternicire X X
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice X
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X
Formularul 7 – Acord privind prelucrare date cu caracter personal -persoane juridice X
Formularul 8 – Acord privind prelucrare date cu caracter personal-persoane fizice X

 

Aprobat,

Președinte

Veronica Szasz

 

Avizat,

Manager economic,

Dana Şuteu

 

Consilier tehnic,

Camelia Gherman

 

(Comunicat de presă, Tribunalul Mureş)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Obligativitatea purtării măștii la Ibănești

Comitetul Local Pentru Situații de Urgență Ibănești a hotărât în cursul zilei de vineri,7 august 2020,  …