Home / Consiliul Judetean Mures / Angajări la „Transilvania Motor Ring”

Angajări la „Transilvania Motor Ring”

Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 29.07.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Serviciul Administrativ – Întreținere Complex „Transilvania Motor Ring” – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, după cum urmează:

 1. Inspector de specialitate, debutant – studii superioare – 1 post;
 2. Referent, treapta II – studii medii – 1 post;
 3. Referent, debutant – studii medii – 1 post;
 4. Șofer, treapta I – studii medii şi/sau generale – 1 post;

Condiţii generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de inspector de specialitate, debutant:

Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, debutant, la Serviciul Administrativ – Întreținere Complex „Transilvania Motor Ring” – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (conform HG nr.158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare la momentul absolvirii) în domeniul fundamental – ştiinţe inginerești;
 • să dețină permis de conducere categoria B;
 • abilităţi specifice activităților prevăzute în fișa postului.

Condiţii specifice pentru postul de referent, treapta II:

Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treapta II, la Serviciul Administrativ – Întreținere Complex „Transilvania Motor Ring” – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • să dețină permis de conducere categoria B;
 • vechime în muncă de minimum 6 luni;
 • abilităţi specifice activităților prevăzute în fișa postului.

Condiţii specifice pentru postul de referent debutant:

Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant la Serviciul Administrativ – Întreținere Complex „Transilvania Motor Ring” – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • să dețină permis de conducere categoria B;
 • abilităţi specifice activităților prevăzute în fișa postului.

Condiţii specifice pentru postul de șofer, treapta I:

Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer, treapta I, la Serviciul Administrativ – Întreținere Complex „Transilvania Motor Ring” – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii medii şi/sau generale;
 • să dețină permis de conducere categoria A, B, C;
 • vechime în specialitate de minimum 3 ani;
 • abilităţi specifice activităților prevăzute în fișa postului.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul va consta în probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, Târgu Mureş, după cum urmează:

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 29.07.2019, ora 1000;

Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/probe practice, după caz.

Data, ora şi locul de susţinere a interviului se vor afişa odată cu rezultatul la proba scrisă/proba practică.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Piața Victoriei nr.1, Târgu Mureș, cam.63, doamna Cismaș Lucia-Felicia, consilier la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0265263211, interior 1236, fax:0372651236, email: cismas.lucia@cjmures.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Termenul în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă este de o zi lucrătoare de la data finalizării acesteia.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise/probei practice, sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate, debutant:

 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 2. Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, aprobat prin anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring;
 3. Legea nr.319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor;
 6. Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu completările ulterioare.

Bibliografie pentru posturile de referent, treapta II și referent debutant:

 1. Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, aprobat prin anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring;
 2. Legea nr.319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor;
 5. Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu completările ulterioare.

Bibliografie pentru posturile de șofer, treapta I:

 1. Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, aprobat prin anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

p. Preşedinte,                                                                                    Secretar,

Szász Zoltán-Tibor                                                                           Paul Cosma

administrator public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Omul din spatele halatului: Dr. Lucian Mărginean

Fondator al primului Centru de Excelență în Stroke din România, autor a numeroase intervenții de …