Home / Slider / EXCLUSIV! Proiect: Abonamente contra cost pentru parcările de domiciliu din Târgu-Mureș!

EXCLUSIV! Proiect: Abonamente contra cost pentru parcările de domiciliu din Târgu-Mureș!

Distribuie

Aleșii locali ai municipiului Târgu-Mureș vor dezbate și, după caz, vor decide, într-o ședință viitoare de lucru, privind oportunitatea aprobării unui Regulament de atribuire/ licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Târgu-Mureş.

Ce prevede proiectul

Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul Primăriei municipiului Târgu-Mureș, a fost întocmit ”având în vedere nenumăratele solicitări din partea cetăţenilor municipiului Târgu Mureş şi a asociaţiilor de proprietari privind atribuirea unor locuri de parcare contra cost în zonele de domiciliu şi ţinând cont de lipsa unei reglementări locale în acest sens” și propune adoptarea unor reguli noi privind locurile de parcare din zonele de domiciliu din ”Orașul Trandafirilor”.

”Propunem încheierea unui contract de asociere cu asociaţiile de proprietari având ca obiect desfăşurarea în comun a activităţii de administrare social-comunitară a parcărilor de domiciliu şi a procedurilor de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare în parcările de domiciliu, după cum reiese şi din articolul 1 din anexa IV a Regulamentului. Perioada de asociere pe care o propunem este de 5 ani de zile, cu posibilitate de prelungire prin act adiţional. Conform articolului 13, alineatul (1) din Regulamentul propus, taxa pentru un loc în parcarea de domiciliu se va stabili anual prin Hotărârea Consiliului Local, iar pentru anul 2020, articolul 13, alineatul (2) stabileşte valoarea iniţială la 200 lei/an”, se precizează în expunerea de motive.

Potrivit capitolului IV, articolul 13, alineatul 2 din Regulamentul propus, pentru anul 2020 valoarea taxei pentru parcare de domiciliu se stabileşte la 200 de lei/ an pentru autoturisme și respectiv 1.000 de lei/an pentru rulote, cu posibilitatea achitării şi pentru perioade de cel puţin 3 luni sau în funcţie de perioada pentru care a fost atribuit/ alocat locul de parcare, perioade care se vor încheia la data de 31 decembrie a anului pentru care locul a fost atribuit/ alocat prin licitaţie.

Regulamentul propus consilierilor locali:

Cap. I Dispozitii generale

     Art.1   (1) În parcarile de domiciliu, care sunt situate la mai puţin de 15 m de frontal imobilelor cu destinaţie de locuinţe se poate atribui contra cost, pentru folosinţa, câte un loc de parcare pentru fiecare apartament între orele 15,00 – 08,00 a zilei urmatoare de luni pâna vineri şi de sâmbata de la ora 08,00 pâna luni la ora 08,00, pentru parcarea autoturismelor aflate în proprietate/folosinţa a caror masa maxima autorizata nu depaşeşte 3 tone, precum si a rulotelor.

(2) În intervalul orar 08,00 – 15,00 de luni pâna vineri, în parcarile de domiciliu staţionarea autoturismelor este permisa fara plata taxei de parcare şi fara afişarea abonamentului de parcare de domiciliu.

(3) Nu se vor atribui locuri de parcare pentru autovehicule de transport marfa sau calatori.

(4) În parcarile de domiciliu, la cerere, se pot atribui pentru folosinţa în mod gratuit locuri de parcare, persoanelor cu handicap accentuat sau grav posesoare de autoturisme, precum şi persoanelor posesoare de autoturisme care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliu,  garaje care au fost construite cu acte legale, emise de catre Primaria Municipiului Tg. Mures şi care au fost demolate în scopul amenajarii de locuri de parcare de domiciliu. Gratuitatea se va acorda pentru o perioada de maxim 5 ani persoanelor care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliuI care nu au primit \ nu vor primi despagubiri.

(5) Persoanele care nu depun cerere la Asociaţiile de proprietari, ori nu se prezinta la data şi ora la care a fost anunţata procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu pentru folosinţa, pierd dreptul de prioritate asigurat de aliniatul anterior. Acestea se vor putea prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate pentru atribuirea unui loc de parcare pentru folosinţa daca vor ramâne locuri neatribuite în parcarea de domiciliu.

(6) Organizarea procedurilor de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare se va face de catre Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul, pentru persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate de catre serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

(7) În prima faza a procedurii se va atribui/licita un singur loc de parcare pentru un apartament indiferent de numarul de persoane care locuiesc în acesta sau de numarul de autoturisme pe care le deţin persoanele respective, deţinerea unui autoturism în proprietate/folosinţa fiind o condiţie obligatori pentru a participa la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarile de domiciliu.

(8) Locurile de parcare din parcarile de domiciliu vor fi atribuite/licitate numai dupa amenajarea, semnalizarea corespunzatoare, marcarea şi numerotarea lor de catre serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

(9) Atribuirea/licitarea locurilor din parcarile de domiciliu şi eliberarea abonamentelor tip domiciliu se va face numai pentru persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu , care deţin un autoturism în proprietate/folosinţa .

(10) Indiferent de numarul de autoturisme deţinute în proprietate, o persoana fizica poate beneficia de un singur loc de parcare.

(11) Atribuirea/licitarea locului de parcare pentru folosinţa în parcarea de domiciliu, pe terenul aparţinând domeniului public, nu presupune transferul dreptului de proprietate asupra locurilor respective.

(12) În situaţiile în care numarul de solicitari depaşeşte numarul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţa sau când pentru acelaşi loc de parcare se depun mai multe solicitari atribuirea se va face prin licitaţie publica.

(13) Nu vor fi admise la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu sau persoanele care deţin garaje/parcari acoperite amplasate în zona sau care deţin curţi, ori persoanele care nu deţin un autoturism înregistrat în municipiul Târgu Mureș în proprietate/folosinţa. Situaţile prezentate în prezentul alineat vor fi verificate de Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures.

(14) În cazul în care numarul de solicitari este mai mic decât numarul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui pentru folosinţa locuri de parcare şi pentru proprietarii de locuinţe/locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţa aferent acestora.

(15) Persoanele care dau în folosinţa un autoturism altei persoane au obligaţia de a întocmi o declaraţie pe proprie raspundere ca nu au primit pentru folosinţa nici un loc într-o parcare de domiciliu, declaraţie pe care persoana care are autoturismul în folosinţa o va anexa la cererea pentru atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, în caz contrar cererea nefiind admisa pentru procedurile de atribuire/licitaţie a locurilor în parcarea de domiciliu.

(16) Dupa amenajarea parcarilor de domiciliu de catre serviciile de specialitate ale administraţiei publice locale, identificarea locurilor de parcare aferente fiecarui imobil se va face prin determinarea distanţei de max.15 m de la imobil la parcarea de domiciliu se va face prin masurare între cele mai apropiate puncte perimetrale ale blocului (locuinţei) şi ale parcarii.

(17) În cazul în care la o parcare sunt arondate, doua sau mai multe asociaţii de proprietari, numarul locurilor de parcare aferente fiecarei asociaţii de proprietari vor fi proporţionale cu numarul apartamentelor din imobilele care fac parte din fiecare asociaţie de proprietari din care se scad numarul locurilor de parcare arondate imobilelor respective în alte parcari apropiate.

(18) Parcarile publice de domiciliu vor fi administrate de catre Administraţia Domeiului public împreuna cu Asociaţiile de proprietari conform contractului de asociere încheiat între acestea.

(19) Petru desfaşurarea în comun a activitaţii de administraţie social-comunitara a parcarilor de domiciliu şi a procedurilor de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures, Administraţia domeniului public va încheia contracte de asociere cu fiecare asociaţie de proprietari. Contractele de asociere se vor încheia cu asociaţiile de proprietari în zona carora au fost amenajate parcari de domiciliu, parcari aflate la mai puţin de 15 m de frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţa.

Art.2 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic pentru administrarea parcarilor publice de domiciliu şi modul de atribuire pentru folosinţa a locurilor de parcare, catre persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, în conformitate cu reglementarile, cu modificari şi completari ulterioare prevazute în: HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180/2002, Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,

O.U.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002 actualizata , Legea nr. 273/2006, actualizata, privind finanţele publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3(1) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:

 1. abonament – formular tipizat, sub forma de bon cu valoare fixa, care are valoarea minima stabilita de consiliul local pentru parcarile de domiciliu ori formular special pentru beneficiarii gratuitaţilor menţionate în prezentul regulament, care se afişeaza pe bordul autoturismului la vedere;
 2. abonat – beneficiar al unui abonament, obţinut în urma participarii la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu şi a achitarii taxei pentru parcarea de domiciliu sau a valorii obţinute în urma licitaţiei;
 3. adresa de domiciliu – imobilul în care persoana fizica are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere sau beneficiar de masa succesorala )
 4. alocare – acordare contra cost, prin licitaţie, a locului de parcare pentru folosinţa;
 5. atribuire – conferire contra cost a locurilor de parcare pentru folosinţa;
 6. domiciliu – adresa la care persoana fizica declara ca are locuinţa principala; locul în care locuieşte cineva în permanenţa şi în mod legal;
 7. folosinţa – întrebuinţare a unui autoturism aparţinând unui persoane fizica, de catre o alta persoana fizica care are domiciliu sau reşedinţa într-un imobil arondat parcarii de domiciliu, conform certificatului de înmatriculare al autoturismului şi adeverinţei eliberate de persoana care are calitatea de proprietar al autoturismului ca este de acord ca solicitantul sa utilizeze vehiculul, inclusiv sa parcheze la domiciliu, sau întrebuinţare a autoturismelor achiziţionate în sistem leasing dovedita cu un contract de leasing încheiat între persoana fizica şi societatea de leasing ori întrebuinţare a unui autoturism în baza unui contract de comodat, cu excepţia autoturismelor aparţinând persoanelor care au solicitat un loc de parcare de domiciliu sau li s-a atribuit un loc de parcare de domiciliu.
 8. imobil – constructie pentru locuit (cu unu sau mai multe niveluri), casa, bloc(scara de bloc).
 9. loc de parcare – suprafaţa de aproximativ 12,5 mp (2,5m x 5 m) cu marcaje speciale.
 10. locuinţa – loc. casa, construcţie în care locuieşte sau poate locui cineva; domiciliu;
 11. ordine cronologica – ordine de înregistrare succcesiva a cererilor depuse, de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu pentru atribuirea pentru folosinţa a unui loc de parcare în parcarea de domiciliu;
 12. parcare – spaţiu destinat în mod special staţionarii vehiculelor, semnalizat prin indicatoare sau marcaje care îl delimiteaza de partea carosabila a drumului sau de restul domeniului public şi privat;
 13. parcari publice de domiciliu – parcari aflate la mai puţin de 15 m de frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţa, amenajate de serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale în scopul utilizarii contra cost de catre proprietarii de locuinţe/locatari între orele 15,00 -08,00 a zilei urmatoare de luni pâna vineri şi de sâmbata de la ora 08,00 pâna lunea la ora 08,00 pentru parcarea autoturismelor aflate în proprietate/folosinţa , a caror masa maxima autorizata nu depaşeşte 3 tone. Fac excepţie parcarile cu plata, trotuarele (cu excepţia celor pe care sunt amenajate parcari), caile de circulaţie, spaţiile verzi;
 14. utilizator – parte a unei operaţiuni de leasing, la care, ceealalta parte, denumita locator/finanţator, în calitate de proprietar al unui bun, îi transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinţa asupra bunului, contra unei plaţi periodice, denumita rata de leasing;
 15. utilizare – dreptul de folosinta asupra unui bun transmis de catre o parte a unei operaţiuni de leasing, denumita locator/finantator, în calitate de proprietar al bunului, unei alte parţi denumite locatar/utilizator.

Art.4        (1) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures, va fi constituita de catre asociaţiile de proprietari împreuna cu Administraţia Domeniului public, în conformitate cu prevederile contractului de asociere şi va fi formata din 5 (cinci) membrii astfel:

 1. Preşedinte – Preşedintele Asociaţiei de proprietari/locatari, care va îndeplini şi rol de preşedinte în cadrul Comisiei de atribuire/licitaţie.
 2. Vicepreşedinte – Administratorul Asociaţiei de proprietari,
 3. Membru – reprezentant al unui imobil arondat parcarii de domiciliu,
 4. Membru – personal din cadrul Administraţiei Domeniului Public,
 5. Membru – personal din cadrul Administraţiei Domeniului Public.

(2) Fiecare asociaţie de proprietari împreuna cu Administraţia Domeniului Public va constitui câte o Comisieie de soluţionare a contestaţiilor formata din 3 membrii ce vor reprezenta: Asociaţia de proprietari, Administraţia Domeniului Public, Compartimentul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari;

(3) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va stabiliI conform criterilor prevazute de prezentul regulament şi pe baza Planului de situaţie privind amplasarea locurilor de parcare de domiciliu, numarul de locuri care urmeaza a fi atribuite/licitate pentru fiecare asociaţie de proprietari, respectiv pentru fiecare imobil din cadrul asociaţiei de proprietari.

(4) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg. Mures va analiza documentele depuse de solicitanţi, va stabili criteriile pentru ordinea de prioritate pentru atribuirea locurilor de parcare în funcţie de criterile prevazute de prezentul regulament şi va întocmi tabele nominale cu persoanele care vor participa la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, excluzând pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau cei care nu se încadreaz  în prevederile prezentului Regulament.

(5) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg. Mures, va întocmi şi va comunica tabele nominale cu locurile atribuite/licitate, catre Asociaţiile de proprietari şi catre Administraţia Domeniului Public.

(6) Beneficiarii locurilor de parcare la care le-au fost atribuite locuri de parcare în urma procedurilor de atribuire/licitaţie, vor achita anticipat taxa de parcare de domiciliu în urma participarii la procedura de atribuire ori suma obţinuta în urma participarii la procedura de licitaţie.

(7) Administraţia Domeniului Public va elibera abonamentele pentru parcarea de domiciliu, contracost, catre Asociaţiile de proprietari conform prevederilor contractului de asociere.

(8) În vederea eliberarii abonamentelor de parcare de domiciliu, asociaţiile de proprietari vor afişa, la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcarii de domiciliu, tabelele nominale cuprinzând beneficiarii locurilor de parcare la care le-au fost atribuite locuri de parcare în urma procedurilor de atribuire/licitaţie.

(9) Procedurile de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, pentru folosinţa, într-o parcare de domiciliu amenajata se vor organiza odata la 3 ani primul an fiind considerat anul urmator organizarii procedurii. Fac excepţie cazurile în care unele locuri vor ramâne libere în urma plecarii unor beneficiari din imobile arondate parcarii de domiciliu sau în urma vânzarii autoturismelor, pentru care se vor organiza proceduri de atribuire/licitaţie ulterior eliberarii locurilor de catre beneficiarii acestora.

Cap.II Depunerea cererilor pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu pentru folosinţa

Art.5        (1) Cererile pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu pentru folosinţa între orele 15,00 – 08,00 a zilei urmatoare de luni pâna vineri şi de sâmbata de la ora 08,00 pâna lunea la ora 08,00 împreuna cu documentele menţionate în prezentul regulament se vor depune la Asociaţiile de proprietari.

(2) Perioada stabilita de Asociaţia de proprietari, pentru depunerea cererilor şi a documentelor menţionate în prezentul regulament pentru atribuirea/licitarea locurilor de parcare de domiciliu pentru folosinţa, va fii adusa la cunoştinţa persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, prin afişare la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcarii de domiciliu de catre preşedinţii asociaţiilor de proprietari.

(3) Afişarea la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcarii de domiciliu, a perioadei de depunere a cererilor, pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare se va face cu cel puţin 5 zile înainte de începerea perioadei de depunere a cererilor.

(4). Afişarea perioadei de depunere a cererilor la Asociaţiile de proprietari, pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare va fi dovedita printr-un proces verbal de afişare.

(5).Depunerea cererilor şi a documentelor menţionate în prezentul regulament, la Asociaţiile de proprietari se va face doar în perioada stabilita de acestea.

(6) Odata cu afişarea perioadei de depunere a cererilor, Asociaţiile de proprietari vor afişa şi informaţiile cu privire la termenul limita pâna la care se vor depune cererile şi documentele necesare în vederea participarii la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarile de domiciliu arondate imobilului şi faptul ca nu se vor accepta cererile depuse în afara perioadei de depunere anunţate pentru fiecare parcare de domiciliu.

(7).În cazul în care persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu sunt proprietare a mai multor apartamente în imobilul respectiv sau în alte imobile şi au în proprietate mai multe autoturisme, acesta poate solicita un singur loc de parcare, în conformitate cu prezentul regulament.

(8) În cazul în care mai mulţi solicitanţi doresc acelaşi loc de parcare, atribuirea locului de parcare respectiv pentru folosinţa, se va face prin licitaţie publica cu strigare.

(9) Nu pot participa la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu pentru folosinţa persoanele fizice, care nu pot dovedi ca au domiciliu/reşedinţa într-un imobil arondat parcarii de domiciliu.

(10) Perioada iniţiala pentru care se repartizeaza locurile de parcare este de minim 3 luni pentru anul curent desfaşurarii procedurii de atribuire/licitaţie, cu posibilitatea de prelungire anuala a abonamentului pentru urmatorul an la solicitarea beneficiarilor locurilor, daca situaţia locativa a acestora nu se modifica şi îndeplinesc condiţiile prevazute în prezentul Regulament.

(11). În cazul în care pentru unul din locuri nu se solicita prelungirea abonamentuluiI pâna la data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul urmator locul respectiv va fi scos la licitaţie.

(12) Fiecare Asociaţie de proprietari va înfiinţa un Registru special pentru înregistrarea cererilor în ordine cronologic .

(13) În vederea participarii la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune în perioada anunţata cerere, conform modelului anexat, la Asociaţiile de proprietari. Cererea va fi însoţita de urmatoarele documente:

– Documente privind domiciliu/rezidenţa: copie B.I./C.I. şi/sau act de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Mures;

– Copie dupa Certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate/folosinţa;

– Copie dupa documente privind dreptul de folosinţa a autoturismului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în forma autentica;

– Adeverinţa ca persoana fizica, care are în proprietate autoturismul, este de acord ca persoana care are domiciliu sau reşedinţa într-un imobil arondat parcarii de domiciliu, sa parcheze la domiciliu;

– Declaraţie pe propria raspundere ca nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi nu deţine un loc atribuit într-o alta parcare de domiciliu;

– Declaraţie pe proprie raspundere a comodantului ca nu deţine alt loc într-o parcare de domiciliu;

– Declaraţie pe proprie raspundere a comodatarului ca nu deţine alt loc de parcare de domiciliu în municipiul Tg Mures pentru autoturismul dat în folosinţa;

– Copie certificat de incadrare într-o grupa de handicap accentuat sau grav sau dovada calitaţii de reprezentant legal al persoanei cu handicap, (pentru persoane fizice daca e cazul);

– Adeverinţa care sa ateste ca persoana fizica care are domiciliu sau reşedinţa într-un imobil arondat parcarii de domiciliu a deţinut garaj care a fost construit conform autorizaţiei de construcţie obţinuta de la Primaria Municipiului Tg Mures care a fost demolat în scopul amenajarii de locuri de parcare de domiciliu şi nu a primit/nu va primi despagubiri.

(14) Neprezentarea unuia dintre aceste documente sau depunerea unei declaraţii neconforme cu realitatea, atrage dupa sine respingerea cererii şi a achitarii taxei pentru locul de parcare de domiciliu.

(15) La depunerea în perioada stabilita a cererilor de catre persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, la Asociaţiile de proprietari, se va elibera fiecarui solicitant o dovada care sa ateste numarul de înregistrare conform Registrului de înregistrare.

(16) Cererile pentru obţinerea unui loc de parcare pentru anul urmator se depun anual în perioada anunţata de fiecare asociaţie de proprietari pâna cel târziu la data de 30 noiembrie a anului curent.

(17) Cererile pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare, depuse în perioada 01.12 a anului curent şi 28(29) februarie a anului urmator vor putea fi luate în calcul pentru perioada 01 aprilie – 31 decembrie. Cererile pentru Atribuirea/licitarea unui loc de parcare, depuse în perioada 01 martie – 31 mai vor putea fi luate în calcul pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie, cererile depuse în perioada 01 iunie – 31 august vor putea fi luate în calcul pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie, iar cererile depuse în perioada 01 septembrie – 30 noiembrie vor putea fi luate în calcul pentru perioada anului urmator.

(18) Dupa atribuirea prin licitaţie a locurilor de parcare conform tabelului nominal întocmit de Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures, documentele care au însoţit cererile depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu la care nu le-au fost atribuite/alocate locuri de parcare, vor fi restituite la solicitarea acestora, de catre Asociaţia de proprietari pe baza de semnatura de primire a documentelor în registru în care au fost înregistrate cererile.

Cap. III Alocarea prin licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu în cazul în care numarul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate este mai mare decât numarul de locuri de parcare

Art.6        (1) În cazul în care numarul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate este mai mare decât numarul de locuri de parcare, la cerere, se poate atribui în mod gratuit pentru folosinţa câte un loc de parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav posesoare de autoturisme sau reprezentantului legal al acestora a carei calitate va fi dovedita cu documente, precum şi persoanelor posesoare de autoturisme care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcariide domiciliu care nu au primit/nu vor primi despagubiri, garaje care au fost construite conform documentelor obţinute de la Primaria Municipiului Tg Mures şi care au fost demolate în scopul amenajarii de locuri de parcare de domiciliu. Pentru persoanele care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliu gratuitatea se acord  pentru o perioada de 5 ani iar daca pe parcursul celor 5 ani acestea nu mai îndeplinesc condiţiile prezentului regulament au obligaţia, sub sancţiunea amenzii sa solicite Asociaţiei de proprietari anularea abonamentului.

(2) Dupa atribuirea pentru folosinţa a locurilor de parcare persoanelor prevazute la alin.(1), daca numarul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate, care au în proprietate/folosinţa un autoturism este mai mare decât numarul locurilor ramase libere dar nu mai mult de 50%, Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures, va organiza licitaţie publica cu strigare pentru fiecare loc din cele ramase libere. In cazul depasirii procentului de 50% a numarului de solicitari raportat la numarul de locuri de parcare, spatiul de parcare nu se mai atribuie asociatiilor de proprietari.

(3) Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezinta valoarea taxei pentru parcare de reşedinţa stabilite anual prin hotararea consiliului local.

(4) Pentru cazurile în care atribuirea locurilor de parcare se va face prin licitaţie publica cu strigare, saltul de licitaţie se stabileşte la valoare de minim 10 lei (RON).

(5) Licitaţile vor fi organizate de catre Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures constituita în cadrul fiecarei asociaţii de proprietari.

(6) Procedura de licitaţie se va organiza unitar pentru fiecare locaţie în parte.

(7) La data, ora şi locul anunţat la procedura de licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii Comisiei de atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

8) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va lucra în mod valid cu cel puţin 3 membrii prezenţi, unul din partea Asociaţiei de proprietari/locatari, unul fiind reprezentant al unui imobil arondat parcarii de domiciliu şi un membru din Administraţia Domeniului public, iar deciziile se vor lua cu majoritatea membrilor prezenţi.

(9) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures constituita în cadrul fiecarei asociaţii de proprietari, va aduce la cunoştinţa prin asociaţiile de proprietari, persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, data, ora şi locul anunţat pentru procedura de licitaţie, prin afişare la intrarea în imobilele care sunt arondate parcarii de domiciliu.

(10) Afişarea de catre preşedintele asociaţiei de proprietari a datei, orei şi locului pentru procedura de licitaţie va fi dovedita printr-un proces verbal de afişare.

(11) Afişarea datei, orei şi locului pentru procedura de licitaţie se va face la intrarea principala din fiecare imobil arondat parcarii de domiciliu, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea datei stabilite.

(12) Persoanele care au depus cereri, dar nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţata procedura de licitaţie, pierd dreptul de beneficia de un loc de parcare din cele licitate. Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate.

(13) În cazul respingerii unei cereri, Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va comunica în scris solicitantului motivul respingerii.

Art.7 Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures condusa de un preşedinte cu drept de vot, va analiza documentele depuse de solicitanţi şi va întocmi tabelul nominal cu persoanele care participa la licitaţia locurilor de parcare de domiciliu.

Art.8        (1) Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigari succesive a valorii oferite pe loc de parcare pentru un an, pentru folosinţa între orele 15,00 – 08,00 a zilei urmatoare, de luni pâna vineri şi de sâmbata de la ora 08,00 pâna lunea la ora 08,00. Strigarea trebuie sa respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei. Dreptul de folosinţa a locului de parcare se va putea prelungi pe o durata de 3 ani prin depunerea cererii de prelungire pâna în data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul urmator.

(2) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, preşedintele comisiei anunţa alocarea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima suma.

(3) Procedura se repeta pentru fiecare loc de parcare în parte pâna la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociaţiei pentru care s-a organizat procedura.

Art.9        (1) Dupa anunţarea de catre preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor carora li s-au alocat locuri de parcare, se declara închisa procedura de licitaţie, în urma careia se întocmeşte procesul verbal care se semneaza de catre membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi de catre solicitanţii care au participat la procedura.

(2) Procesul verbal privind rezultatele procedurii de licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de domiciliuI întocmit în 2 exemplare împreuna cu documentele care au stat la baza organizarii procedurii de licitaţie, se arhiveaza la Administraţia Domeniului Public, în acest sens asociaţiile de proprietari având obligaţia de a le depune, pastrându-şi un exemplar al procesului verbal.

Art.10      (1) Dupa înregistrarea cererilor însoţite de documentele necesare şi încheierea procedurii de licitaţie a locurilor din parcarea/parcarile de domiciliu, Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va comunica în scris Asociaţiei de proprietari, şi Administraţiei Domeniului public în termen de 10 zile de la efectuarea procedurii, tabelele nominale cu câştigatorii licitaţiei şi valoarea la care s-a adjudecat licitaţia pentru fiecare loc de parcare licitat precum şi procesul verbal de alocare semnat de membrii Comisiei de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu pentru folosinţa.

(2) Dupa achitarea valorii de licitaţie, persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu vor primi în termen de 10 zile Abonamentul de parcare vizat pentru anul în curs document care atesta dreptul de utilizare a locului de parcare atribuit prin licitaţie în parcarea de domiciliu.

Cap.III Atribuirea locurilor de parcare de domiciliu în cazul în care numarul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate este mai mic sau egal cu numarul locurilor de parcare

Art.11      (1) În cazul în care numarul de cereri ale persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate este mai mic sau egal cu numarul locurilor de parcare, la cerere, se poate atribui în mod gratuit pentru folosinţa câte un loc de parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav posesoare de autoturisme sau reprezentantului legal al acestora a carei calitate va fi dovedita cu documente, precum şi persoanelor posesoare de autoturisme care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliu care nu au primit/nu vor primi despagubiri, garaje care au fost construite conform documentelor obţinute de la Primaria Municipiului Tg Mures şi care au fost demolate în scopul amenajarii de locuri de parcare de domiciliu. Pentru persoanele care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliu gratuitatea se acorda pentru o perioada de 5 ani iar daca pe parcursul celor 5 ani acestea nu mai îndeplinesc condiţiile din Regulament au obligaţia, sub sancţiunea amenzii, sa solicite Asociaţiei de proprietari anularea abonamentului.

(2) Dupa atribuirea pentru folosinţa a locurilor de parcare persoanelor prevazute la alin.(1), daca numarul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate, care au în proprietate/folosinţa un autoturismI este mai mic egal cu numarul locurilor ramase libere supuse atribuirii Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va atribui în ordinea cronologica a primirii cererilor, câte un loc de parcare din cele ramase libere.

(3) Daca dupa atribuirea pentru folosinţa a locurilor de parcare catre persoanele prevazute la alin.(2) ramân locuri libere acestea vor fi repartizate celei mai apropiate asociaţii de proprietari la care numarul cererilor depaşeşte numarul locurilor arondate.

(4) Daca dupa  atribuirea pentru folosinţa a locurilor de parcare catre persoanele prevazute la alin.(1), (2) şi (3) ramân locuri libere, numarul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate care au in proprietate/folosinţa un al doilea autoturismI este mai mic decât numarul locurilor ramase libere supuse atribuirii, asociaţia de proprietari va atribui acestora, în ordinea cronologica a primirii cererilor câte un loc de parcare din cele ramase libere.

(5) Respectând ordinea cronologica de depunere a cererilor şi a documentelor aferente, Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va oferi primei persoane din tabelul nominal întocmit posibilitatea alegerii unui loc de parcare, şi ulterior urmatoarelor persoane din tabelul nominal în ordinea înregistrarii cererilor.

(6) Atribuiriea locurilor de parcare pentru folosinţa se va face de Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures.

(7) Procedura de atribuire se va organiza unitar pentru fiecare locaţie în parte. La data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire vor fi prezenţi toţi membrii Comisiei de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora. Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures lucreaza în mod valid cu 3 membrii prezenţi, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor comisiei.

(8) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va aduce la cunoştinţa prin asociaţiile de proprietari, persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire, prin afişare la intrarea în imobilele care sunt arondate parcarii de domiciliu.

(9) Afişarea de catre preşedintele asociaţiei de proprietari a datei, orei şi locului pentru procedura de atribuire va fi dovedita printr-un proces verbal de afişare.

(10) Afişarea datei, orei şi locului pentru procedura de atribuire se va face la intrarea principala, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea datei stabilite.

(11) Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţata procedura de atribuire, pierd dreptul de prioritate. Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate şi li se vor atribui locuri de parcare din cele ramase neatribuite în parcarea de domiciliu aferent domiciliului.

Art.12      (1) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures, va analiza documentele depuse de solicitanţi şi va întocmi tabelul nominal cu persoanele care participa la atribuirea locurilor de parcare de domiciliuI excluzând pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau cei care nu se încadreaz în prevederile prezentului Regulament.

(2) Dupa citirea de catre preşedintele Comisiei de atribuire/licitaţie a listei care cuprinde toţi solicitanţii carora li s-au atribuit locuri de parcareI se declara închisa procedura de atribuire în urma caruia se va întocmi un proces-verbal care va fi semnat de catre membrii Comisiei de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures şi va fi comunicat Asociaţiei de proprietari şi Administraţiei Domeniului public.

(3) Participanţii la procedura de atribuire vor primi câte un loc de parcare de domiciliu pentru folosinţa între orele 15,00 – 08,00 a zilei urmatoare, de luni pâna vineri şi de sâmbata de la ora 08,00 pâna lunea la ora 08,00. Dreptul de folosinţa a locului de parcare de domiciliu se va putea prelungi pe o durata de 3 ani prin depunerea cererii de prelungire pâna în data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul urmator.

Cap.IV Taxa de parcare de domiciliu

Art.13      (1) Taxa pentru un loc în parcarea de domiciliu, se va stabili anual prin hotararea consiliului local.

(2) Pentru anul 2020 valoarea taxei pentru parcare de domiciliu se stabileşte la 200 lei/an pentru autoturisme si respectiv 1000 lei/an pentru rulote, cu posibilitatea achitarii şi pentru perioade de cel puţin 3 luni sau în funcţie de perioada pentru care a fost atribuit/alocat locul de parcare, perioade care se vor încheia la data de 31 decembrie a anului pentru care locul a fost atribuit/alocat prin licitaţie.

(3) În cazul atribuirii/alocarii prin licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, pentru perioade mai mici de 1 an ramase din anul curent se va plati valoarea aferenta pentru 9,6 sau 3 luni din anul respectiv conform formulei de calcul taxa anual /12 luni x nr. de luni ramase pâna la sfârşitul anului (9, 6, sau 3) de la primirea în folosinţa a locului de parcare, perioada care se va completa pe formularul de abonament eliberat pentru autoturismul beneficiarului locului de parcare.

(4) Pentru perioade mai mici de 3 luni ramase din anul curent nu se mai repartizeaza locuri de parcare.

(5) Atribuirea/licitatia locurilor de parcarea de domiciliu se va putea face pentru perioade de 3, 6, 9 sau 12 luni, iar taxa de parcare de domiciliu se va putea achita anticipat pentru perioade de cel puţin 3 luni. Pentru locurile de parcare atribuite fara licitaţie, se va elibera un abonament, sub forma de bon cu valoare fixa egala cu valoarea taxei de parcare de domiciliu calculate pentru 3, 6, 9 sau 12 luni conform formulei ,,taxa anuala/12 luni x 3 luni”, în funcţie de taxa anuala stabilita prin hotarârea consiliului local. Odata cu abonamentul se va elibera şi chitanţa pentru valoarea respectiva. În cazul atribuirii locului de parcare prin licitaţie, chitanţa va conţine valoarea licitata calculata pentru perioada de eliberare a abonamentului 3,6, 9 sau 12 luni în care este inclusa şi valoarea taxei de parcare de domiciliu aferenta.

(6) Procedurile de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, pentru folosinţa, într-o parcare de domiciliu amenajata se vor organiza odata la 3 ani primul an fiind considerat anul urmator organizarii procedurii pentru fiecare an urmator fiind obligatorie depunerea cererii de prelungire pâna la data de 30 noimbrie a anului curent.

(7) Pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav sau pentru reprezentantţii legali ai acestora a carei calitate va fi dovedita cu documente şi pentru persoanele care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliu pentru care nu au primit/nu vor primi despagubiri garaje care au fost construite conform documentelor obţinute de la Primaria Municipiului Tg Mures şi care au fost demolate în scopul amenajarii de locuri de parcare de domiciliuI se va elibera câte un abonament de parcare gratuita pentru locul de parcare de domiciliu atribuit pentru care se va achita o taxa de eliberare a abonamentelor gratuite care se stabileşte la valoarea de 10% din valoarea taxei de parcare anuala stabilita pentru parcarile cu plata din municipiul Tg Mures. Pe abonament se va menţiona gratuitatea, dupa caz.

(8) Abonamentul se va elibera pe baza tabelului întocmit în urma procedurii de atribuire/licitaţie la care s-au depus cereri şi documente doveditoare.

(9) Administraţia Domeniului Public, va plati fiecarei asociaţii de proprietari, cu care va încheia contract de asociere 10% din valoarea taxei de parcare de domiciliu încasata sau din valoarea încasata stabilita în urma procedurilor de licitaţie, pentru punerea la dispoziţie a spaţiului unde se vor desfaşura procedurile de atribuire/licitaţie conform contractului de asociere în scopul punerii în aplicare a prezentului Regulament de catre Administraţia Domeniului public.

(10) Fiecare asociaţie de locatari îşi va aduce contribuţia, conform contractului de asociere, la punerea în aplicare a prezentului Regulament de catre Administraţia Domeniului public , prin înregistrarea cererilor pentru locuri de parcare de domiciliu, participarea în comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu la efectuarea procedurilor prevazute, încasarea taxei de parcare de domiciliu sau a valorii licitate, predarea catre Administraţia Domeniului public a banilor încasaţi, preluarea de la aceasta a abonamentelor de parcare şi transmiterea lor catre fiecare beneficiar al locurilor de parcare.

(11) Sumele încasate de Administraţia Domeniului public din taxa de parcare de domiciliu se fac venit la bugetul local.

(12) Din bugetul activitaţii de administrare a parcarilor de domiciliu se vor finanţa în limita disponibilitaţilor: cheltuieli pentru întreţinerea dotarilor parcarilor (indicatoare, marcaje, stâlpişori de protecţie, stâlpi de iluminat, coşuri de gunoi şi alte dotari), cheltuieli de personal, cheltuieli cu achiziţionarea imprimatelor necesare activitaţii, alte cheltuieli necesare pentru exploatarea în condiţii normale a activitaţii şi pentru investiţii privind modernizarea parcarilor de domiciliu.

Art.14      (1) Pentru utilizarea locurilor în parcarile de domiciliu pe baza de abonament în intervalul orar 15,00 – 08,00 a zilei urmatoare de luni pâna vineri şi de sâmbata de la ora 08,00 pâna lunea la ora 08,00, Asociaţia de proprietari va primi contra cost, abonamente de la Administraţia Domeniului public pe baza tabelului nominal întocmit în urma procedurii de atribuire/licitare şi semnat de membrii Comisiei de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures.

(2) Deţinatorul unui abonament va putea folosi parcarea şi între orele 08,00 – 15,00 de luni pâna vineri fara sa achite o taxa suplimentara dar în cazul în care parcarea ramâne libera aceasta poate fi folosita de un alt deţinator de autoturism pâna la ora 15,00.

(3) Abonamentele se vor eliberea beneficiarilor prin Asociaţiile de proprietari/locatari de catre Administraţia Domeniului public numai dupa achitarea pentru fiecare loc a taxei de parcare de domiciliu aprobate de Consiliul iocal sau a valorii licitate dupa caz.

(4) Pentru parcarile de domiciliu amenajate conform prevederilor prezentului Regulament şi administrate de catre Administraţia Domeniului public, fiecare Asociaţie de proprietari, în calitate de asociat secundar, va încasa anticipat taxa de parcare de domiciliu sau valoarea rezultata în urma licitaţiei, având obligaţia de a preda sumele încasate în termen de max. 7 zile catre Administraţia Domeniului public în calitate de asociat principal.

Art.15      (1) Pentru fiecare loc de parcare amenajat şi atribuit Asociaţia de proprietari/locatari va preda pe baza de semnatura în registru de înregistrare a cererilor beneficiarului locului de parcare de domiciliu, un abonament pentru folosinţa locului de parcare.

(2) Abonamentul de parcare de domiciliu va putea fi utilizat numai pentru locul de parcare menţionat pe acesta şi nu va fi valabil pentru alt loc de parcare din parcarile cu plata.

(3) Abonamentele vor fi expuse pe bord la loc vizibil în interiorul autoturismului pentru identificare în caz de control, în aşa fel încât sa se vada toate datele înscrise pe acestea.

(4) Abonamentul de parcare de domiciliu nu este transmisibil.

Art.16      (1) Abonamentul pentru folosinţa locurilor din parcarile de domiciliu se elibereaza pentru autoturismele aparţinând persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, pentru perioade de minim 3 luni şi maxim 1 an.

(2) Pentru locurile atribuite prin licitaţie se va elibera un abonament sub forma de bon cu valoare fixa reprezentând valoarea taxei de parcare de domiciliu stabilit prin hotarârea consiliului local, însoţit de o chitanţa care va conţine valoarea licitata, care va include şi valoarea taxei de parcare de domiciliu stabilite de consiliul local.

(3) Abonamentul de parcare de domiciliu eliberat pentru folosinţa locurilor de parcare atribuite cu/fara licitaţie nu poate fi returnat pentru anul în curs chiar daca apar noi solicitari, cu excepţia cazului în care persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu se muta din imobilul respectiv sau vând autoturismul şi în caz de deces al beneficiarului, situaţii pentru care solicitanţii vor prezenta acte doveditoare. Returnarea abonamentelor se va putea face cu începere din data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererilor.

Art.17      (1) Persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate, la care li s-a comunicat atribuirea/alocarea unui loc de parcare în parcarea de domiciliuI care nu se prezinta pentru plata taxei de parcare de domiciliu într-o perioada de maxim 30 de zile de la data atribuirii/alocarii locului de parcare în urma procedurii de atribuire/licitaţie, pierde dreptul asupra locului de parcare licitat.

(2) Persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate, la care li s-a comunicat atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu, care depun în anul curent în termen cerere de prelungire a abonamentuluiI pâna în data de 30 noiembrie, dar nu se prezinta pentru plata taxei de parcare de domiciliu şi pentru ridicarea abonamentului pâna la data de 31 ianuarie a anului urmator vor pierde dreptul asupra locului de parcare atribuit/licitat.

Cap.V. Drepturi şi obligaţii

Art.18 Administraţia Domeniului public va avea urmatoarele obligaţii:

 • sa stabileasca împreuna cu Asociaţiile de proprietari parcarea/parcările de domiciliu la care sunt arondate imobilele din cadrul acesteia;
 • sa stabileasca împreună cu Asociațiile de proprietari parcarea/parcările care se vor arondate proprietarilor de rulote în cazul în care sunt solicitări depuse în acest sens
 • sa nu efectueze nici o alta lucrare la parcarile de domiciliu care fac obiectul contractului de asociare, de natura sa schimbe destinaţia ori modul de utilizare al acestora;
 • sa asigure Asociaţiilor de proprietari tot sprijinul pentru folosinţa parcarilor de domiciliu din municipiul Tg Mures;
 • sa verifice periodic modul în care beneficiarii locurilor de parcare respecta prevederile prezentului Regulament;
 • sa primeasca de la fiecare Asociaţie de proprietari, cu care are încheiat contract de asociere, sumele încasate, pe baza tabelelor nominale întocmite de Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, pentru folosinţa, reprezentând taxa de parcare de domiciliu sau valoarea stabilita în urma procedurilor de licitaţie,
 • sa achite catre fiecare Asociaţie de proprietari cu care are încheiat contract de asociere 10% din valoarea taxei de parcare de domiciliu sau din valoarea licitata încasata, stabilita în urma procedurilor de licitaţie, pentru punerea la dispoziţie a spaţiului unde se vor desfaţura procedurile de atribuire/licitaţie în scopul punerii în aplicare a prezentului Regulament de catre Administraţia Domeniului public Tg Mures.

(2) Asociaţiile de proprietari care în baza contractului de asociere încheiat cu Consiliul local al municipiului Tg Mures prin Administraţia Domeniului public Tg Mures, vor avea urmatoarele obligaţii:

– sa înregistreze cererile însoţite de documentele prevazute în Regulamentul de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures la care sunt arondate imobilele din cadrul acestuia şi sa le predea Comisiei de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures în vederea efectuarii procedurilor de atribuire/licitaţie;

– sa încaseze, conform tabelului nominal întocmit de Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures, taxa pentru parcarea de domiciliu sau valoarea rezultata în urma licitaţiei;

– sa predea sumele încasate, în termen de max.7 zile de la încasare, la Administraţia Domeniului public- în vederea eliberarii de catre aceasta a abonamentelor pentru fiecare loc de parcare;

– sa primeasca de la Administraţia Domeniului public Tg Mures 10% din valoarea taxei de parcare de domiciliu sau din valoarea stabilita în urma procedurilor de licitaţie, încasate şi predate catre aceasta, pentru punerea la dispoziţie a spaţiului unde se vor desfaşura procedurile de atribuire/licitaţie conform contractului de asociere în scopul punerii în aplicare a prezentului Regulament de catre Administraţia Domeniului public.

– sa preia contra cost în urma încasarii de la beneficiarii locurilor a taxei de parcare de domiciliu sau a valorii licitate dupa caz formularele de abonamente completate pentru fiecare beneficiar, de la Administraţia Domeniului public şi sa le predea, pe baza de semnatura în registru special creat pentru înregistrarea cererilor catre beneficiarii locurilor de parcare de domiciliu;

– sa prezinte ori de câte ori se solicita de catre Administraţia Domeniului public situaţia privind parcarea autoturismelor pe locurile de parcare alocate, situaţia dotarilor parcarilor, precum, situaţia cheltuielilor efectuate cu întreţinerea dotarilor şi salubrizarii parcarilor de domiciliu care fac obiectului contractului de asociere şi alte documentaţii solicitate;

– sa comunice pentru parcarile de domiciliu la care sunt arondate imobilele din cadrul acestuia, problemele cu privire la întreţinerea dotarilor: indicatoare, marcaje şi numerotare a locurilor de parcare;

– sa comunice beneficiarilor obligaţia eliberararii necondiţionate a locurilor de parcare în situaţia efectuarii unor lucrari edilitare care impun ocuparea temporara a spaţiilor de parcare respective;

– sa constituie împreuna cu asociatul principal, Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures formata din 5 (cinci) membrii, astfel:

 1. Preşedinte – Preşedintele Asociaţiei de proprietari/locatari, care va îndeplini şi rol de preşedinte în cadrul Comisiei de atribuire/licitaţie.
 2. Vicepreşedinte – Administratorul Asociaţiei de proprietari,
 3. Membru – reprezentant al unui imobil arondat parcarii de domiciliu,
 4. Membru – personal din cadrul Administraţiei Domeniului public,
 5. Membru – personal din cadrul Administraţiei Domeniului public.

– sa constituie împreuna cu asociatul principal, la nivelul fiecarei asociaţii de proprietari câte o Comisie de soluţionare a contestaţiilor formata din 3 membrii ce vor reprezenta: Asociaţia de proprietari, Administraţia Domeniului public, Primaria municipiului Tg Mures – Compartimentul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari;

(3) În parcarile de domiciliu beneficiarii locurilor de parcare au urmatoarele obligaţii:

– sa respecte indicatoarele, marcajele şi normele de utilizare specific spaţiului de parcare;

– sa expuna în original pe parbrizul autoturismului în interior sau pe bord la loc vizibilI pe toata durata de parcare abonamentul de utilizare a locului de parcare de domiciliu

– sa asigure securitatea interioara a autoturismului parcat prin închiderea geamurilor încuierea uşilor, a portbagajului, a capotei motorului, precum şi punerea în stare de funcţionare a sistemului antifurt;

– sa se prezinte pentru plata abonamentului într-o perioada de maxim 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare în urma procedurii de atribuire/licitaţie;

– sa depuna cerere pentru prelungirea abonamentului pâna în data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul urmator

– sa pastreze curaţenia şi ordinea la locul de parcare;

– sa raspunda pentru toate stricaciunile cauzate dotarilor ce aparţin parcarii de domiciliu ca urmare a nerespectarii regulilor de parcare a indicatoarelor a marcajelor sau datorita unor manevre greşite;

– sa nu execute la autoturisme lucrari de reparaţii în parcarea de domiciliu;

– sa elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuarii unor lucrari edilitare care necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare sau daca locului i s-a atribuit o alta destinaţie publica, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea locului;

– sa respecte semnalizarea rutiera verticala şi/sau orizontala;

– sa respecte indicaţiile înscrise pe panourile adiţionale ale indicatoarelor de parcare;

– sa parcheze autoturismele numai în baza unui abonament valabil

– sa nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autoturisme defecte sau cu alte obiecte.

Art.19 Pentru a permite efectuarea întreţinerii dotarilor şi salubrizarii parcarilor de domiciliu, utilizatorii locurilor de parcare de domiciliu au obligaţia de a elibera spaţiile de parcare în anumite zile şi intervale orare comunicate de administraţia publica locala sau de unitaţile care executa lucrari de marcare, modernizare, lucrari edilitare etc, sau de Asociaţia de proprietari. În cazul în care aceştia nu se conformeaza comunicatului se va proceda la ridicarea autoturismelor şi la sancţionarea deţinatorilor acestora.

Art.20 Asociaţia de proprietari/locatari va efectua supravegherea salubrizarii parcarilor de domiciliu şi a dotarilor acestora, aducând la cunoştinţa Administraţiei Domeniului Public problemele cu privire la aceste aspecte.

Art.21      (1) Asociaţia de proprietari/locatari şi Administraţia Domeniului public nu raspund de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea, în zona de acţiune a parcarilor publice de domiciliu.

(2) În caz de producere de eventuale daune furturi incendii la vehicule în parcarile de domiciliu, Asociaţia de proprietari/locatari şi Administraţia Domeniului public nu raspund juridic.

Cap.VI Contravenţii şi sancţiuni

Art.22 În cazul în care beneficiarii locurilor de parcare nu respecta prevederile prezentului Regulament agenţii constatatori împuterniciţi de primar pot aplica sancţiuni contravenţionale, ori pot dispune blocarea sau ridicarea, transportul şi depozitarea autoturismului respectiv.

Art.23      (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneaza cu amenda contravenţionala de la 1500 lei la 2500 lei, urmatoarele fapte daca nu au fost savârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate infracţiuni, astfel:

 1. a) parcarea altor vehicule pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate pentru persoane cu handicap accentuat sau grav;
 2. b) parcarea altor vehicule pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate pentru persoane care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcarii de domiciliu, garaje care au fost construite conform documentelor obţinute de la Primaria Municipiului Tg Mures şi care au fost demolate în scopul amenajarii de locuri de parcare de domiciliu pentru care nu au primit/nu vor primi despăgubiri.
 3. c) ocuparea unui loc în parcarea de domiciliu fara deţinerea abonamentului de parcare pentru locul respectiv, atribuit conform prezentului Regulament;
 4. d) neexpunerea în parbrizul autoturismului sau pe bord la loc vizibilI pe toata durata de parcare, a abonamentului de utilizare a locului de parcare de domiciliu,
 5. e) ocuparea locurilor de parcare de domiciliu cu abonament expirat sau cu abonament valabil pentru alt loc de parcare;
 6. f) ocuparea locului de parcare de domiciliu atribuit cu diferite obiecte în scopul rezervarii sau montarea ilegala a unor însemne/placuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor dispozitive de blocare acces;
 7. g) provocarea de stricaciuni la dotarile ce aparţin parcarii de domiciliu ca urmare a nerespectarii regulilor de parcare, a indicatoarelor, a marcajelor sau datorita unor manevre greşite;
 8. h) executarea la autoturisme de lucrari de reparaţii şi întreţinere pe locurile de parcare;
 9. i) nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a indicaţiilor înscrise pe panourile adiţionale ale indicatoarelor de parcare;
 10. j) ocuparea unui loc în parcarea de domiciliu de autoturismele fara numere de înmatriculare, autoturismele cu numere de înmatriculare straine sau cu numere provizorii fara a avea atribuit acel loc de parcare în parcarea de domiciliu respective;
 11. k) ocuparea locurilor din parcarile publice sau alaturate acestora fara respectarea marcajelor şi indicatoarelor (parcare longitudinala, oblica sau perpendiculara) sau a locurilor aflate în dreptul altor autoturisme care staţioneaza regulamentar pe locurile de parcare, daca prin aceasta stânjenesc circulaţia autoturismelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blocheaza accesul altor autoturisme la locurile de parcare sau plecarea altor autoturisme din locurile de parcare;
 12. l) ocuparea locurilor de parcare, trotuarelor, spaţiilor verzi, şi altor locuri aparţinând domeniului public, de autoturisme care au expuse afişe de vânzare, fara achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporara a domeniului public/comerţ stradal şi alte activitaţi desfaşurate pe domeniul public;
 13. m) autoturismele care ocupa trotuare, spaţii verzi, locuri de parcare şi alte locuri aparţinând domeniului public, expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fara achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporara a domeniului public/comerţ stradal şi alte activitaţi desfaşurate pe domeniul public;
 14. n) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea administraţiei publice locale sau a unitaţilor care executa lucrari de marcare, modernizare, lucrari edilitare etc, în situaţia efectuarii unor lucrari edilitare care necesita eliberarea temporara a spaţiului de parcare sau daca locului i s-a atribuit o alta destinaţie publica, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea locului;
 15. o) ocuparea trotuarelor, spaţiilor verzi, parcurilor, pieţelor, scuarurilor, peluzelor dintre carosabil şi trotuare, drumurilor şi aleilor pietonale dintre blocuri, locurilor din zona unor magazine unde nu sunt amenajate locuri de parcare, cailor de acces în curtea blocurilor sau a locuinţelor, cailor de acces în garaje, locurilor nemarcate pentru parcare de domiciliu din zona parcarilor de domiciliu şi altor locuri aparţinând domeniului public interzise pentru parcare prin reglementari legale.

(2) Pentru toate cazurile menţionate la alin.(1) autoturismele pot fi ridicate, transportate şi depozitate

(3) Sancţiunile contravenţionale ori operaţinile de ridicare a autoturismelor se vor efectua la solicitarea membrilor asociaţiei de proprietari care locuiesc într-un imobil arondat parcarii respective, cel care solicita având calitatea de martor. Nota de constatare şi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau procesul verbal de ridicare vor trebui sa fie semnate şi de catre cel puţin un martor.

(4) În cazul în care în parcarea de domiciliu se prezinta echipajul de ridicare, agentul constatator va aplica sancţiunea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculului, iar în cazul în care în parcarea de domiciliu se prezinta echipajul de control, agentul constatator va aplica sancţiunea contravenţionala.

Art.24      (1) În cazul în care în parcare se prezinta echipajul de control şi cei care savârşesc fapte de natura celor prevazute la alin.(1) al articolului anterior din prezentul Regulament nu pot fi identificaţi pe loc, pentru aplicarea de catre agentul constatator a sancţiunii contravenţionale, se vor lua masuri pentru a se filma sau fotografia autoturismul şi se va completa o Nota de constatare şi înştiinţare de plata a taxei pentru oprire/staţionare/parcare neregulamentara stabilita prin hotarârea consiliului local, în prezenţa unui martor care poate fi şi un locatar al unor blocuri din vecinatatea parcarii în care se afla autoturismul care a reclamat ocuparea ilegala a locurilor de parcare de domiciliu. Nota de constatare şi înştiinţare de plata semnata de agentul constatator şi un martor, care au atribuite coduri de identificare, se va afişa sub ştergatorul de parbriz sau pe geamul lateral al autoturismului şi pe baza acesteia se va întocmi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în conformitate cu prevederile O.G.nr.2/2001, cu modificarile ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor.

(2) Posesorii autoturismelor aflate în una din situaţiile menţionate la alin.(1) al articolului anterior din prezentul Regulament, pentru care s-a întocmit Nota de constatare şi înştiinţare de plata a taxei pentru oprire/staţionare/parcare neregulamentara au obligaţia de a achita în termen de 48 de ore de la constatare taxa de 50 lei/parcare.

(3) În cazul neachitarii în termen de 48 de ore de la constatare a taxei pentru oprire/staţionare/parcare neregulamentar stabilită la punctul (2), dupa obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului prin mijloacele stabilite prin lege.

(4) Identificarea posesorului autoturismului se va face prin solicitarea scrisa catre Serviciul Public Comunitar Regim Premise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau catre Poliţia Rutiera, iar procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se va întocmi pentru persoana identificata ca deţinator al autoturismului aflat în una din situaţiile menţionate la alin.(1) al articolului anterior din prezentul Regulament.

Art.25 Constatarea contravenţiilor în parcarile de domiciliu se face de catre agenţii politiei locale Tg Mureș. Contravenţiile se aplica atât pentru faptele savarşite pe locurile de parcare în interiorul marcajelor cât şi pentru faptele savarşite în zona parcarilor de domiciliu în afara locurilor marcate unde nu este permisa parcarea.

Art.26 Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumatate din minimul amenzii contravenţionale prevazute în prezentul regulament.

Art.27 Împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plângerea se depune la judecatoria Tg. Mures.

Art.28 Prevederile prezentului capitol se completeaza cu prevederile O.G. nr.2/2001 cu modificarile ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor.

Cap.VII Ridicarea vehiculelor

Art.29      (1) În cazul ocuparii locului atribuit de catre un alt vehicul, în intervalul 15,00–22,00 titularul abonamentului pentru locul respective poate solicita sancţionarea/blocarea/ridicarea vehiculului respective la numarul de telefon înscris pe indicatoarele de parcare. Pentru efectuarea uneia din aceste operaţiuni, echipajele se vor prezenta la locul respectiv, cu excepţia cazurilor în care nu s-a reuşit efectuarea operaţiunilor la solicitarile anterioare, dispeceratul având obligaţia de a informa solicitantul despre perioada în care poate ajunge un echipaj de blocare/ridicare sau un echipaj de control.

(2) Se vor bloca/ridica cu prioritate vehiculele care ocupa locurile de parcare rezervate şi marcate pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav.

(3) Administraţia Domeniului public va trimite între orele 15,00–22,00 echipajele de blocare/ridicare sau echipajele de control în timpul programului de lucru stabilit pentru acestea, la solicitarea persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu, care vor comunica numele şi prenumele sau denumirea, asociaţia de proprietari din care fac parte, seria şi numarul abonamentului de parcare de domiciliu şi numarul de înmatriculare al autoturismului care ocupa locul de parcare de domiciliu atribit.

(4) Operațiunea de ridicare a autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, aprobat prin H.C.L.M. nr. 179/30.05.2019.

Art.30 Ridicarea vehiculelor oprite/staţionate/parcate neregulamentar, se face la dispoziţia scrisa a agenţilor constatatori de la Poliţia Rutiera în cazul vehiculelor care ocupa drumurile publice. Vehiculele vor fi ridicate, transportate şi depozitate în locuri special amenajate, eliberarea acestora facându-se numai dupa achitarea catre Administraţia Domeniului public a taxelor de ridicare, transport şi depozitare şi a taxelor de staţionare stabilite prin hotarârea consiliului local.

Art.31      (1) La ridicarea vehiculului agenţii constatatori împuterniciţi de primar vor întocmi o dispoziţie de blocare/ridicare. Operatorul de ridicare va întocmi un proces verbal de ridicare, va fotografia sau filma vehiculul şi va întocmi o nota de constatare sau fişa vehiculului ridicat care va fi semnata şi de agentul constatator în care va face menţiune despre eventualele lovituri, zgârieturi, etc. pe care vehiculul le prezinta înainte de operaţiunea de ridicare.

(2) În vederea întocmirii notei de constatare sau a fişei vehiculului ridicat, beneficiarul locului care solicita ridicarea, are obligaţia de a prezenta documentele doveditoare care atesta plata taxei pentru locul respectiv atribuit şi de a confirma prin semnatura operaţiunea efectuata.

Art.32 Autoturismele fara numar de înmatriculare care se afla în parcarile de domiciliu vor fi considerate fara stapan şi vor fi gestionate conform prevederilor din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitaţilor administrativ – teritoriale.

Art.33 Activitaţile de ridicare, transport şi depozitare a autoturismelor oprite sau staţionate neregulamentar în parcarile publice de domiciliu sau pe caile de circulaţie din zona acestor parcari se desfaşoara în condiţiile legii, de catre Administraţia Domeniului public în colaborare cu Poliţia Rutiera Tg Mures sau cu Poliţia Locala Tg Mures

Cap. VIII Dispoziţii finale

Art.34 Pentru Atribuirea/licitarea locurilor în parcarile de domiciliu aflate la mai puţin de 15 m de frontul imobilelor care fac parte din asociaţiile de proprietari, preşedinţii asociaţiilor de proprietari vor respecta prevederile prezentului Regulament.

Art.35 Persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate parcarilor de domiciliu amenajate, care îşi vând autoturismul şi îşi cumpara altul, au la dispozitie 30 de zile pentru a se prezenta la Asociaţia de proprietari în vederea declararii noului numar de înmatriculare în caz contrar locul se poate repartiza altui solicitant. Odata cu declararea noului numar de înmatriculare va preda şi documentele doveditoare.

Art.36      (1) Abonaţii care nu şi-au prelungit abonamentul în termen, pot obţine prelungirea abonamentului dupa achitarea valorii stabiliteI daca locul nu a fost atribuit pe baza de cerere altei persoane.

(2) Daca doi abonaţi fac schimb de locuinţa între ei, se vor prezenta la Administratia dom. Public cu acte doveditoare privind înregistrarea noilor adrese pentru transcrierea abonamentelor.

Art.37 Subînchirierea locurilor de parcare de catre un abonat este interzisa, iar nerespectarea acestei prevederi conduce la anularea abonamentului.

Art.38 În cazurile în care Asociaţia de proprietari dintr-un imobil arondat unei parcari de domiciliu informeaza în scris asupra faptului ca un locatar nu mai îndeplineşte criteriile prin care i-a fost atribuit un loc de parcare, Administraţia Domeniului public va face verificari în acest sens şi va comunica beneficiarului locului încetarea dreptului de folosinţa.

Art.39      (1) În cazul în care titularul unui abonament de parcare de domiciliu nu prezinta asociaţiei de proprietari, cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului cererea de prelungire, va pierde dreptul de prelungire a abonamentului, iar locul de parcare va fi redistribuit altor solicitanţi , dupa criteriile sus menţionate.

(2) Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţa, în parcarile de domiciliu din municipiul Tg Mures va întocmi tabelul centralizator cu cererile depuse pentru prelungirea abonamentelor pe care îl va depune la Asociaţia de proprietari pâna la data de 15 decembrie.

Art.40      (1) Pe locurile de parcare de domiciliu nu este permisa amplasarea/construirea de garaje, ţarcuri, sisteme de blocare acces şi alte asemenea. În cazul constatarii unei astfel de abateri se aplica sancţiuni contravenţionale şi se anuleaza abonamentul de parcare.

(2) Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, sistemelor de blocare etc. se realizeaza de catre Administraţia Domeniului public la sesizarea scrisa a asociaţiei de proprietari.

Art.41. Parcarile amenajate pe arterele principale de circulatie nu vor fi considerate parcari de domiciliu aceste neputand fi atribuite conform prezentului Regulament.

Art.42. Fac parte integrantă din prezentul regulament anexa cuprinzând modelul de cerere, anexa cuprinzând modelul de abonament pentru parcare de domiciliu şi anexa conţinând modelul de Contract de asociere.

(Redacția)

 

 

 

 

 

 

 


De asemenea, verificati

Cinci poveşti adevărate dramatizate în proiectul „Cu ochii larg deschiși”

Distribuie Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu-Mureş …

1 comentariu

 1. Si daca te gandesti ca sunt o multime de oameni platiti acolo in primarie sa debiteze astfel de proiecte!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.