Home / Administratie / Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu-Mureș

Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu-Mureș

Dispoziția  nr. 2.816 din 12 decembrie2019     

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș  din  data de  19 decembrie 2019      

         

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) ,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  19 decembrie  2019, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat.

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș în format fizic și electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul  General al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.                                                        

Primar,                                                                 

dr. Dorin Florea                   

Viză de legalitate,

Secretar General al  Municipiului  Târgu Mureș,                   

Buculei  Dianora-Monica           

                                                                                               

Anexă la Dispoziția nr. 2816/12.12.2019                                                                                            

a Primarului Municipiului Târgu Mureș

 

Convocator

În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 2.816  din  12 octombrie 2019  se convoacă ședința ordinară a Consiliului local  al municipiului Târgu Mureș, care va avea loc joi, 19 decembrie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureș din Piața Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

Proiect de ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de oportunitate, a  Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire, a Caietului de sarcini , a modelului  de contract şi a  gestiunii delegate prin concesionare către un operator extern a serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș
 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de  38 mp din Târgu Mureş, str. Hints Otto în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Nagy Zoltan Levente şi Nagy Edit
 3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 234mp situat pe str. Păcii nr.56
 4. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea unui schimb  de  cote părţi de teren pentru   imobilul situat in Târgu Mureş, str. Pavel Chinezu nr.10 şi revocarea HCL nr. 255/26.09.2019.
 5. Proiect de  hotărâre  privind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a cotei de 2114/285390 (aferentă ap. nr.  III )din suprafaţă totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei, nr. 51 şi anularea HCL nr. 247/30.08.2018
 6. Proiect de  hotărâre  privind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 322 mp aferentă terenului situat pe str. Argeşului şi anularea HCL nr. 235/30.08.2018
 7. Proiect de  hotărâre  privind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a terenului –imobil situat pe str. Rozelor nr. 1 A şi anularea HCL nr. 242/30.08.2018
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 3319 mp din Târgu Mureş Corneşti  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Fazakas Elisabeta, Fazakas Istvan, Fazakas Elisaveta, Takacs Bela, Takacs Irina, Takacs (Szabo) Tunde şi revocarea HCL nr. 325/29.09.2011
 9. Proiect de hotărâre privind introducerea în intravilanul Municipiului Târgu Mureş a terenului deţinut şi identificat în CF 122156( cotă 9257/473400, 10305/473400) şi CF 122146( cotă 13263/99960, 37356/99600), aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş
 10. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a   terenului în suprafaţă de 1440 mp, situat pe str. Podeni  şi anularea HCL nr. 90/22.03.2018
 11. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a cotei de 98/216 din suprafaţă totală de 182mp din imobilul situat pe str. Păcii, nr. 2 şi anularea HCL nr. 91/22.03.2018
 12. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a   terenului în suprafaţă de 1552 mp, situat pe str. Calea Sighişoarei, nr. 94 şi anularea HCL nr. 92/22.03.2018.
 13. Proiect de hotărâre pentru atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a   terenului în suprafaţă de 145 mp, situat pe str. Păcii, nr. 36  şi anularea HCL nr. 177/28.06.2018
 14. Proiect de hotărâre pentru atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a    suprafeţei de teren de în cotă de 829/1661 mp situată pe str. Aurel Filinom, nr. 16
 15. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafata de 226561 mp,  situat pe str. Dealului.
 16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi întabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 621 mp aferentă terenului situat pe str. P-ţa Trandafirilor nr.39-40.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate prin contract de concesionare a fondului locativ de stat, inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință, către SC Locativ SA, precum și aprobarea constituirii comisiei de negociere a redevenței datorate de SC Locativ SA în baza contractului de concesionare
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 -normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al municipiului Târgu Mureş – post-mortem”, pentru personalităţi cu merite deosebite, dlui Peter Klosz – preşedintele Federaţiei Române de Triatlon şi preşedinte al Clubului Sportiv Master Ski&Bike Târgu Mureş.
 21. Proiect  de hotărâre privind avizarea operatorului economic APUSUL SRL pentru a presta servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja, Nr.71
 22. Proiect de hotărâre privind avizarea operatorului economic CASA FUNERARĂ PAX SRL pentru a presta servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Str. Al. Papiu Ilarian, Nr.10
 23. Proiect de hotărâre privind avizarea operatorului economic MELINDA FUNERAR SRL pentru a presta servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Piaţa Oneşti, Nr.12
 24. Proiect de hotărâre privind avizarea operatorului economic VILI FUNERAR SRL pentru a presta servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Str. 22 Decembrie 1989, Nr.57.
 25. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea preambulului Hotărârii Consiliului local nr. 269 din 31.10.2019, „privind aprobarea a 18 amplasamente în zona centrală şi de cartier a municipiului, pe domeniul public, pentru edificarea unor construcţii provizorii, tip chiosc, pentru comercializarea de carte, presă, reviste, articole de papetărie și tichete de parcare, aprobarea închirierii amplasamentelor prin licitație publică, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanti”.
 27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza S.F. cu elemente de D.A.L.I. conf. H.G. 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Realizarea de pistă de biciclete  în lungul canalului Poclos”, propos a se finanţa prin bugetul local, în ordinea priorităţilor.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 280 din 31.10.2019.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construirea unei clădiri de locuințe colective și spații comerciale” în P-ța Gării f.nr. cu regulamentul    local de urbanism aferent, Beneficiar- Proprietar: S.C.”ATAMETALY” S.R.L.
 30. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/27 iunie 2019 referitoare la  stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice (Organigrama şi a Statului de funcţii) a aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei preliminare a bugetului general consolidat al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş, în anul 2019.
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureş
 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului Acordului contractual nr. 84/21.05.2014 – Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”
 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 281 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Tîrgu Mureș”.
 37. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Modernizare str. Baladei Târgu Mureş”.
 38. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 3200 mp din suprafaţa totală de 3780 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Matei Corvin, nr.2.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al Municipal Târgu Mureș, în format fizic și electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre  menționate,  se pot formula și depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.                                     

Primar,                                         

dr. Dorin Florea

(www.tirgumures.ro)

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

FOTOREPORTAJ: Târgu Mureș – Bătălia electorală, faza pe outdoor

Echipele de campanie ale candidaților la alegerile locale care vor avea loc în data de …