Home / Administratie / Consiliul Local Târgu-Mureș, ședință cu 51 de proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Local Târgu-Mureș, ședință cu 51 de proiecte pe ordinea de zi

Dispoziția nr. 903
Din  24  aprilie  2020 privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 30 aprilie  2020

Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile articolului 133, alineatul (2), articolului 134, alineatul (1) litera a), alineatul (2), alineatul (3), litera b) şi articolului 196 alineatul (1), litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dispune:

Articolul 1Ședința ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureș se convoacă pentru ziua de joi, 30 aprilie 2020, ora 12°°, online, conform documentului de convocare anexat.

Articolul 2Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format electronic.

Articolul 3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Articolul 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile articolului 138, alineatul 12, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Articolul 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Articolul 6. În conformitate cu prevederile articolului 252, alineatul 1, litera c, ale articolului 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale articolului 3, alineatul 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Primar,
dr. Dorin Florea

Convocator

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 903 din 24 aprilie 2020  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 30 aprilie 2020, ora 12ºº, online, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la articolul 493, alineatul (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2021, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale  ce vor fi percepute de către Direcția Arhitect Șef în anul fiscal 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcția Arhitect Șef  în cursul anului fiscal 2020.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2021.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport «Mureşul» şi  Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Mureș cu localități din zona limitrofă a municipiului în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public.
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, percepute prin Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe pentru anul 2021 percepute de către Administrația Grădinii Zoologice.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 79.
 14. Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12.513 de metri pătrați situat pe strada Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.
 15. Proiect de hotărâre privind regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș.
 16. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie zonă funcțională pentru construire cădire administrativă cu spațiu comercial la parter”, strada Gheorghe Doja nr. 167, cu  regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC NTL Property SRL.
 17. Proiect de hotărâre privind preluarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL şi cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30%, pentru anul 2020, la finanțarea proiectelor de investiții privind  creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic ”Avram Iancu.”
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu”.
 22. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 628 de metri pătrați situat pe strada Dimitrie Cantemir.
 23. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 16/332 din suprafaţa totală 332  de metri pătrați și a construcției C2, situat pe strada Iuliu Maniu nr. 3.
 24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 38 de metri pătrați din Târgu Mureş, strada Constantin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cîmpean Marian Ioan şi Cîmpean Diana-Greta.
 25. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 45 de metri pătrați din Târgu Mureş, strada Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cherteş Emil şi Chertes Domnica.
 26. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 57/2151 din suprafaţa totală de 2151 de metri pătrați a terenului situat pe strada Gheorghe Doja nr. 193-195.
 27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 996 de metri pătrați din Târgu Mureș, strada Voinicenilor fără număr, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Davila Rita-Cecilia.
 28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 4.869 de metri pătrați situat pe strada Podeni nr. 10.
 29. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unor imobile.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Creșelor.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos  rezultat.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării  masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 36. Proiect de hotărâre privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice, cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târgu Mureș.
 37. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement şi Sport «Mureşul» pentru anul 2020.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureș.”
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 349/2013 și modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 392/2018.
 41. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de parcare pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și cu propulsie hibridă.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică și autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Municipiul Târgu Mureș.
 43. Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 10 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.44/27 februarie 2020 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.
 44. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., domnul Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  Compania Aquaserv SA, din data de 11 mai 2020.
 45. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 17/22 prezentând 850 de metri pătrați din suprafaţa totală de 1.100 de metri pătrați a terenului situat pe strada Recoltei nr. 8.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.
 48. Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.86/2008 și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală, a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/identifica proprietarul sau deținătorul, identificate  pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș.
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Transilvană Alpha.
 50. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Fărcaș Jenica și Fărcaș Ioan-Eugen a terenului în suprafaţă de 806 de metri pătrați, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
 51. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 106/25 aprilie 2019 și Hotărârea Consiliului Local Municipal 246/26 septembrie 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-uri, asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.

Documentele  înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite  de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile articolului 138, alineatul 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
dr. Dorin Florea

 

(www.tirgumures.ro)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Comunicat de presă – SC Ligno Invest 2007 SRL

60 SHARES Distribuie pe Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share