Home / Administratie / Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu Mureș

Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu Mureș

România, 

Județul Mureș,

Municipiul Târgu Mureș,

Primar,

 

Dispoziția   nr.  1.316 din  21  august  2020 privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș  din  data de  27 august  2020

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  27  august  2020, ora 12°°,  online,  conform  documentului de convocare anexat.

Art. 2. Documentele  înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt  puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format  fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

                                                                                                      

Primar,

Dorin Florea

 

Viză de legalitate,

p. Secretar general al Municipiului Târgu Mureș,

Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

                                                                                            

 Anexă la Dispoziţia nr. 1.316./21.08.2020 a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.316 din  21 august 2020  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 27  august 2020, ora 12ºº, online, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020.
 2. Proiectul de hotărâre privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare silită și a altor acte emise de organul fiscal local, respectiv de transmitere a cererilor formulate de către contribuabili/plătitori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor aferente obligațiilor  bugetare principale restante la data de 31.03.2020  inclusiv și aprobarea procedurii de acordare a acestora.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare parțială zonă funcțională pentru construire supermarket LIDL” cu regulamentul local de urbanism, str. 22 Decembrie1989 nr.150-152 Iniţiator: “LIDL ROMANIA”SCS.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire două case de locuit pe parcelar existent, împrejmuiri și racord la utilități”cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Cdin Hagi Stoian, fnr. Iniţiatori: Russu Paul- Cristian și Gabor Victor- Gabriel.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa IV- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară- actualizare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Iniţiator: SC”MACO CONSTRUCT” SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale – modificare  parametrii urbanistici” cu regulamentul local de urbanism aferent,  str. Constandin Hagi Stoian fnr. Iniţiator: SC”Fusion Construct”SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic zonal- construire imobil locuințe colective cu parter comercial S+P+4E+R, str. Bartok Bela, nr.2”, Actualizare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 423/22.12.2011 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar: SC „Farmaceutica B&B” SRL.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ- teritoriale Târgu Mureș și date în administrare S.C. LOCATIV S.A.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de închiriere pentru spațiile cu altă  destinație decât aceea de locuințe aflate în proprietatea unității administrativ- teritoriale și date în administrare S.C. LOCATIV S.A.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unor spații aflate în proprietatea municipalităţii.
 12. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 10 din H.C.L. nr. 129/30.07.2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2021.
 14. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2021, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență sociale, cu modificările și completările ulterioare.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș.
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren Municipiului Târgu Mureş în suprafaţă de 46 mp din Târgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Filip Dan Traian şi Filip Ana Maria.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință de pe raza Municipiului Târgu Mureș – Cartierul Mureșeni.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Târgu Mureş.
 19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului ocupat de construcție în suprafață de 374 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat pe str. Calea Sighișoarei nr. 94.
 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafață de 61,28 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC ALEXCOM IMPEX SRL care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru AVRAM MONALISA DOINA care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC RESTAURANT QUEEN SRL care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru HAJDU ANA-VIORICA care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC HAREX SRL care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC RAUL & SANDA SRL care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății redevenței aferentă terenului concesionat și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC SIESTA CENTER SRL care ocupă teren cu construcție și își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.2, pe durata stării de urgență.
 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SOCIETATEA FILIALA DE INTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE ”ELECTRICA SERV” SA a terenului în suprafaţă de 600 mp.,  teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C.  ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM S.R.L. Târgu Mureş.
 30. Proiect de hotărâre privind partajarea competenţelor exercitate de Ministerul Educaţiei Naţionale privind Palatul Copiilor şi Clubul Sportiv Şcolar Târgu Mureş, cu administraţia publică locală, în sensul preluării acestora de către Consiliul Local şi predarea spre administrare.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Târgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Târgu Mureș “Adoptă un spațiu verde!” .
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- extindere, etajare şi schimbare de destinaţie locuinţe cu spaţii multifuncţionale la parter, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 56A, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator- Beneficiar: SC”REMAT BRAŞOV” SA.
 34. Proiect de hotărâre privind interzicerea accesului vehiculelor de marfă de peste 7,5 tone aflate în tranzit pe străzile – Gheorghe Doja (de la intersecția cu Rampei) – Bega- Budiului – Mestecănișului – Calea Sighișoarei – Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Municipiul Târgu Mureș, precum și a celor care  aprovizionează zona de sud est a Municipiului Târgu Mureș,cu excepția celor care aprovizionează  unitățile comerciale situate în zona industrială a străzii  Gheorghe Doja – Bega – Budiului -Mestecănișului – Calea Sighișoarei.
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 323 din 28 noiembrie 2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea U.A.T. – Municipiul Târgu Mureș și a H.C.L.M. nr. 26 din 27 februarie 2020 privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș.
 36. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 571 în suprafața de 5774 mp, situat pe Calea Sighișoarei.
 37. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru luna septembrie 2020.
 38. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Moldovan Călin.

 

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

                                                                                                                                           

Primar,

Dorin Florea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

”Vreau să fiu antreprenor”, program pentru elevii și studenții din Mureș

Fundația Romanian Business Leaders implementează, în anul școlar 2020-2021, a VIII-a ediție a programului ”Vreau …