Home / Altele / CONCURS pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

CONCURS pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL MUREȘ

SESIUNEA 2021

Inspectoratul Școlar Județean Mureș anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș.
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.
La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc și condițiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializarile, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ în vigoare.
La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care au și specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.
În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.
În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul anterior.
În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director și aceasta este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, directorul are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicate, conform Procedurii atașate prezentului anunț, și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:
a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca
în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după caz:

  1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă;
  2. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct.
    Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri specifice de utilizare.
    Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) în Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021se eliberează, la cererea candidaților, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021

DataActivitatea
  14 septembrieAnunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul) Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
15—26 septembrieDepunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
27—29 septembrieEvaluarea dosarelor de înscriere
30 septembrieAfișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
1 octombrieDepunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică
4—6 octombrieRemedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
7 octombrieAfișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
8 octombrieStabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
13 octombrieRepartizarea candidaților pe centre
15 octombrieDesfășurarea probei scrise
15 octombrieAfișarea rezultatelor la proba scrisă
15—17 octombrieDepunerea contestațiilor la proba scrisă
18—20 octombrieSoluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrieAfișarea rezultatelor finale la proba scrisă
  21—27 octombrieÎnregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie
28—29 octombrieTransmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
1—10 noiembrieConstituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembriePublicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie—8 decembrieDesfășurarea probei de interviu
16 noiembrie—10 decembrieDepunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrieExprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
17 decembrieValidarea rezultatelor finale
20—22 decembrieEmiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021

1. Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Iași, Editura Poliromcapitolele 1, 2, 3, 4, 8
2. Hattie, J. (2014), Învățarea vizibilă, București, Editura Treicapitolul 9
3. Senge, P. (coord) 2016, Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație, București, Editura Treicapitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurstitlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII
5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs 
6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs 
7. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național  partea 1, capitolele 2, 4 partea a 2-a, capitolele 6, 7, 10

În conformitate cu art. 3 alin. (7) și art. 7 alin. (1) și (3)  din Metodologie, Metodologia de concurs, anexele la metodologie, calendarul, lista documentelor necesare înscrierii la concurs precum și lista funcțiilor de director și director adjunct vacante pentru concursul din învățământul preuniversitar se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Informații referitoare la înscrierea și participarea la concurs a candidaților se pot obține de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, camera 111, telefon 0265213779, interior 111.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

1.CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3 REGHIN11
2.CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 TÎRGU MUREȘ*11
3.CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 TÎRGU MUREȘ*11
4.CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA1
5.CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÎRGU MUREȘ1
6.COLEGIUL “PETRU MAIOR” REGHIN*12
7.COLEGIUL AGRICOL “TRAIAN SĂVULESCU” TÎRGU MUREȘ11
8.COLEGIUL ECONOMIC “TRANSILVANIA” TÎRGU MUREȘ11
9.COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” TÎRGU MUREȘ11
10.COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA ELIADE” SIGHIȘOARA*11
11.COLEGIUL NAȚIONAL “UNIREA” TÎRGU MUREȘ11
12.COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “MIHAI EMINESCU” TÎRGU MUREȘ*11
13.GRĂDINIȚA “CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ1
14.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MANPEL” TÎRGU MUREȘ1
15.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ȘTEFANIA” TÎRGU MUREȘ1
16.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TÎRGU MUREȘ1
17.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 REGHIN*11
18.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 TÂRNĂVENI*11
19.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 REGHIN*11
20.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 TÎRGU MUREȘ*11
21.LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “SZASZ ADALBERT” TÎRGU MUREȘ*11
22.LICEUL SILVIC GURGHIU*11
23.LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL PERSU” TÎRGU MUREȘ11
24.LICEUL TEHNOLOGIC “AVRAM IANCU” TÎRGU MUREȘ*11
25.LICEUL TEHNOLOGIC “DOMOKOS KAZMER” SOVATA*11
26.LICEUL TEHNOLOGIC “ELECTROMUREȘ” TÎRGU MUREȘ*12
27.LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE ȘINCAI” TÎRGU MUREȘ*11
28.LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN BOJOR” REGHIN1
29.LICEUL TEHNOLOGIC “ION VLASIU” TÎRGU MUREȘ*11
30.LICEUL TEHNOLOGIC “LUCIAN BLAGA” REGHIN*11
31.LICEUL TEHNOLOGIC “SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE*11
32.LICEUL TEHNOLOGIC “TRAIAN VUIA” TÎRGU MUREȘ*11
33.LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE NETEA” DEDA11
34.LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT1
35.LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ*11
36.LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIȘOARA11
37.LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI11
38.LICEUL TEORETIC “ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI*11
39.LICEUL TEORETIC “BOCSKAI ISTVAN” MIERCUREA NIRAJULUI1
40.LICEUL TEORETIC “BOLYAI FARKAS” TÎRGU MUREȘ11
41.LICEUL TEORETIC “GHEORGHE MARINESCU” TÎRGU MUREȘ11
42.LICEUL TEORETIC “JOSEPH HALTRICH” SIGHIȘOARA*11
43.LICEUL TEORETIC “SAMUIL MICU” SĂRMAȘU*12
44.LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ TÎRGU MUREȘ*11
45.LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT TÎRGU MUREȘ1
46.PALATUL COPIILOR TÎRGU MUREȘ11
47.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ADORJANI KAROLY” GLODENI*11
48.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU CEUȘIANU” REGHIN*11
49.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” TÎRGU MUREȘ*12
50.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “APAFI MIHALY” ERNEI*11
51.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUGUSTIN MAIOR” REGHIN*12
52.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL MOSORA” SIGHIȘOARA*11
53.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI11
54.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BENEDEK ELEK” LIVEZENI*11
55.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CORNEL REGMAN” DANEȘ11
56.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” TÎRGU MUREȘ*11
57.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DĂNILA STUPAR” RUŞII-MUNŢI1
58.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DEAK FARKAS” MIERCUREA NIRAJULUI*11
59.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DOSA DANIEL” VALEA IZVOARELOR*11
60.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. BERNADY GYORGY” TÎRGU MUREȘ*11
61.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. NYULAS FERENC” EREMITU11
62.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EMIL DRĂGAN” UNGHENI11
63.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUROPA” TÎRGU MUREȘ*11
64.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FLOREA BOGDAN” REGHIN*11
65.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASI SAMUEL” GĂNEŞTI1
66.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FRIEDRICH SCHILLER” TÎRGU MUREȘ*11
67.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE COȘBUC” TÎRGU MUREȘ*11
68.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN VLADUȚIU” LUDUȘ11
69.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CHINEZU” SÂNTANA DE MUREȘ*11
70.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION DACIAN” SASCHIZ1
71.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU GRAMA” CHIHERU DE JOS1
72.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KADAR MARTON” PĂNET*11
73.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KEMENY JANOS” BRÂNCOVENEŞTI*11
74.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KISS GERGELY” PĂSĂRENI1
75.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” TÎRGU MUREȘ*13
76.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATYUS ISTVAN” CHIBED1
77.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” TÎRGU MUREȘ*11
78.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON NEAGU” SIGHIȘOARA11
79.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” TÎRGU MUREȘ*11
80.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PALKO ATTILA” ALUNIȘ*11
81.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PATAKY AGOTHA” MĂDĂRAȘ1
82.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE N. POPESCU” VÂNĂTORI*11
83.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRES KALMAN” SÂMBRIAŞ1
84.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU POPA” SIGHIȘOARA1
85.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RAKOSI LAJOS” GHEORGHE DOJA*11
86.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ROMULUS GUGA” TÎRGU MUREȘ*11
87.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “S. ILLYES LAJOS” SOVATA11
88.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SERAFIM DUICU” TÎRGU MUREȘ*11
89.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. NICOLAE” LASLĂU MARE*11
90.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE MUREȘ*11
91.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL PETRU” SÂNPETRU DE CÂMPIE1
92.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SZENTIVANI MIHALY” GĂLEŞTI1
93.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TELEKI DOMOKOS” GORNEȘTI*11
94.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “THOLDALAGI MIHALY” CORUNCA1
95.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TOROK JANOS” BĂLĂUȘERI*11
96.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” TÂRNĂVENI*11
97.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU” TÎRGU MUREȘ*11
98.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE POP” GREBENIŞU DE CÂMPIE1
99.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VICTOR JINGA” SIGHIȘOARA11
100.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WESSELENYI MIKLOS” GHINDARI11
101.ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ZAHARIA BOIU”SIGHIȘOARA1
102.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ACĂȚARI11
103.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ*11
104.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTI*11
105.ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLD11
106.ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚINTIȘ1
107.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAHNEA*11
108.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BATOȘ11
110.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂGACIU1
112.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLA1
109.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEICA DE JOS1
111.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BICHIȘ1
113.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGATA1
114.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA1
115.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEUAȘU DE CÂMPIE*11
116.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHEȚANI1
117.ȘCOALA GIMNAZIALĂ COROISÂNMĂRTIN1
118.ȘCOALA GIMNAZIALĂ COZMA1
119.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRĂIEȘTI1
120.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEȘTI*11
121.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUCI1
122.ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEAJ*11
123.ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂGĂU1
124.ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE11
126.ȘCOALA GIMNAZIALĂ HODAC11
125.ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBANEȘTI11
127.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICLANDU MARE1
128.ȘCOALA GIMNAZIALĂ IDECIU DE JOS1
129.ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT*11
130.ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA1
131.ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA BRADULUI1
132.ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGHERANI1
133.ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRCULENI1
134.ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHEŞU DE CÂMPIE1
135.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NADEȘ11
136.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEAUA1
137.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRĂCIUNEȘTI*11
138.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUDUȘ*11
140.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 TÂRNĂVENI11
141.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 APALINA REGHIN1
142.ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 TÎRGU MUREȘ*11
139.ȘCOALA GIMNAZIALĂ OGRA*11
143.ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN1
144.ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETELEA11
145.ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGĂCEAUA1
146.ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLIȚA1
147.ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRĂȚENI1
148.ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNCRAIU DE MUREŞ*11
151.ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER1
149.ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLOVĂSTRU1
150.ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNCENI1
155.ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUSENI1
156.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘĂULIA1
157.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘEULIA DE MUREȘ1
152.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINCAI1
153.ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂURENI1
154.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LARGĂ1
158.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂRGATA1
159.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂTAVA1
160.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚCA1
161.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA11
162.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOIVODENI1
163.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAGĂR1
164.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAU DE CÂMPIE11
165.ȘCOALA PROFESIONALĂ “GHEORGHE ȘINCAI” RÂCIU11
166.ȘCOALA PROFESIONALĂ BAND*11

NOTĂ: * Respectarea prevederilor art. 3, alin. (5)-(7) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Administrația Bazinală de Apă Mureș participă la „Let’s Do It, România!” 2021

INFORMARE DE PRESĂAdministrația Bazinală de Apă Mureș, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor, participă la …